ODBIÓR ODPADÓW FOLII KOLOR, POLIETYLENOWEJ (PE) O KODZIE 15 01 02

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów folii kolor polietylenowej (PE) o kodzie 15 01 02. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych prawem aktualnych decyzji środowiskowych na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku odpadów o kodzie 15 01 02, o których mowa w art. 27, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.) oraz posiadać numer rejestrowy BDO. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 1560 Mg.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wartością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia.
Folia PE jest wytwarzana w Zakładzie Zamawiającego z niesegregowanych odpadów komunalnych oraz z selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych. Odpad będzie przygotowany przez Zamawiającego w postaci sprasowanej, wiązany drutem stalowym. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok: 80 x 120 x 80-120 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi około 370 kg.
Odbiór odpadów folii PE odbywał się będzie transportem Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1800, w ilościach uprzednio ustalonych drogą mailową przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
Ważenie odebranych przez Wykonawcę odpadów odbywało się będzie na zalegalizowanych wagach Zamawiającego (zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego) oraz potwierdzane będzie kwitem wagowym i dokumentem magazynowym WM. W przypadku krajowego odbiorcy tego rodzaju odpadów, danemu transportowi odpadów będzie towarzyszyć karta przekazania odpadów zarejestrowana w module elektronicznej ewidencji odpadów BDO.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Krakowska 315 d
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Krakowska 315 d
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się