Dostawa energii elektrycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 833) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz.623).
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny.
3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. wynosi 1609474,00 kWh.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, względem ilości określonej powyżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego (zakupu większej ilości energii elektrycznej) spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru, określonych w załączniku numer 1 do SIWZ, Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 pzp w wysokości do 10% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
3.4.Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej:
3.4.1.rozwiąże lub wypowie istniejące umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucyjnych,
3.4.2.zgłosi właściwym Operatorom Systemów Dystrybucyjnych do realizacji zawartą z Wykonawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej,
3.4.3.zawrze w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji z operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucyjne.
Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.
3.5.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
3.5.1.Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
3.5.2.Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ((j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z p. zm).
3.5.3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
3.5.4.Zasadami określonymi w koncesjach.
3.5.5.Postanowieniami Umowy będącej załącznikiem do SIWZ.
3.6.Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z Nomenklaturą wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), to jest:
Główny przedmiot zamówienia (CPV) :
09 30 00 00 – 2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Dodatkowe przedmioty (CPV) –
09 00 00 00 – 3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09 31 00 00 – 5 Elektryczność
3.7.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
Punkty poboru wskazane przez Zamawiającego.
3.8.Termin wykonania zamówienia.
3.8.1.Termin wykonania zamówienia od. 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Kolberga 11
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się