Usługa rozdrobnienia odpadów o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Zagospodarowanie Odpadów Olszowa Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w celu rozdrobnienia odpadów o kodzie 20 03 07 pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno.
2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest teren zakładu zagospodarowania odpadów, pod adresem: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno.
3. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu specjalistycznego sprzętu, tj. mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego.
4. Wykonawca będzie wykonywał usługę w dwóch terminach ustalonych z Zamawiającym. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie wykonania usługi z 7 dniowym wyprzedzeniem.
5. Rozdrabniacz będzie przystosowany do rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych frakcji w zakresie 100-150mm.
Wykonawca dostarczy rozdrabniacz o minimalnej wydajności rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 – 8 Mg/mth.
Nie osiągnięcie wymagalnych minimalnych wydajności będzie skutkować naliczaniem kar umownych.
6. Wykonawca będzie realizował usługę w dni robocze w godzinach od 07:00 do 17:00.
7. Zamawiający informuje, że masa odpadów kierowana do rozdrabniania ustalona jest na podstawie wagi Zamawiającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie ZZO Olszowa. Waga Zamawiającego posiada dokładność ważenia do +/- 20 kg. Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego ważenia odpadów, ale na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Załadunek odpadów do maszyny rozdrabniającej zapewnia Zamawiający własną ładowarką kołową o pojemności łyżki 4 m3.
9. Odpady rozdrobnione przez rozdrabniacz będą magazynowane na terenie siedziby Zamawiającego.
10. Bieżące prace polegające na pryzmowaniu rozdrobnionych odpadów oraz magazynowania rozdrobnionych odpadów po zakończeniu dziennego cyklu pracy rozdrabniacza należą do Zamawiającego.
11. Zapewnienie ciągłości pracy oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, w tym paliwa, należy do Wykonawcy.
12. Wykonawca zapewnia transport rozdrabniacza, (dojazd z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i powrót z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy), rozładunek, a koszt transportu zostanie wliczony w cenę usługi.
13. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie rozliczana zgodnie z zapisami umowy oraz powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania i organizacji pracy Zamawiającego, niezagrażający mieniu Zamawiającego i bezpieczeństwa pracowników, a tym samym do stosowania się do przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na terenie zakładu Zamawiającego.
16. Wykonawca dokona niezbędnych czynności mających na celu właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność techniczną za cały przebieg wykonywania przedmiotu zamówienia.
18. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in. pozostawienie porządku po zakończeniu pracy w każdym dniu realizacji przedmiotu zamówienia.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również za szkody spowodowane przez podwykonawcę.
20. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości odpadów o kodzie 20 03 07 – około 600 Mg.
21. Zamawiający informuje, iż podana w punkcie 20 ilość odpadów stanowi jedynie przybliżoną wielkość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie. Faktyczna masa odpadów uzależniona będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i potwierdzona zostanie w protokole zdawczo odbiorczym. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przekaże do Wykonawcy mniejszą lub większą od prognozowanej ilość odpadu.
22. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością uwzględniając zawodowy charakter tej działalności.
23. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy oraz powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
24. W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia – po wcześniejszym pisemnym ustaleniu terminu jej przeprowadzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Olszowa, ul. Bursztynowa 55
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Bursztynowa 55
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się