Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Zawady

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Zawady.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1. Dane charakteryzujące Gminę :
a) Powierzchnia Gminy Zawady wynosi około 112,07 km2.
b) Liczba miejscowości na terenie gminy – 28
Wykaz miejscowości: Cibory Gałeckie, Cibory-Chrzczony, Cibory-Kołaczki, Cibory-Krupy, Cibory-Marki, Cibory-Witki, Góra Strękowa, Konopki-Klimki, Konopki-Pokrzywnica, Krzewo-Plebanki, Kurpiki, Łaś-Toczyłowo, Maliszewo-Łynki, Maliszewo-Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Wielkie, Targonie-Krytuły, Targonie-Wity, Wieczorki, Zawady, ul. Akacjowa, ul. Kościuszki, ul. Młynowa, ul. Plac Wolności, ul. Sienkiewicza, ul. Wesoła, ul. Spacerowa, Zawady Kolonia, wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
c) Liczba ludności: 2742 osób (wg danych wynikających z ewidencji ludności)
d) Liczba ludności wynikająca z dotychczas złożonych deklaracji – 1681 osób.


2. Ilości odebranych odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości z terenu gminy Zawady :
 W 2019 r. – 403,49 Mg, (wg miesięcznych raportów wykonania usługi) w tym :
o 302,84 Mg – odpady komunalne zmieszane
o 65,67 Mg – odpady segregowane
o 17,34 Mg - odpady remontowo-budowlane
o 17,64 Mg – odpady wielkogabarytowe.

Podane ilości odpadów komunalnych i właścicieli nieruchomości objętych systemem mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców i zasadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli lub posiadaczy nieruchomości zamieszkałych:


1. papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2. metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3. szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4. bioodpady stanowiące odpady komunalne - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność,
5. odpady niebezpieczne,
6. przeterminowane leki i chemikalia,
7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11. zużyte opony,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe,
13. odpady tekstyliów i odzieży.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazywania ich jako załącznik do wystawionej faktury dla Zamawiającego.


4. Częstotliwość odbierania odpadów - harmonogram:
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, w tym że w okresie od kwietnia do października 1 raz na 2 tygodnie,
b) zbierane selektywnie odpady komunalne: papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz na 3 miesiące,
c) bioodpady stanowiące odpady komunalne – 1 raz w miesiącu, w tym że w okresie od kwietnia do października 1 raz na 2 tygodnie.
d) meble i odpady inne wielogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane będą w PSZOK oraz w formie wystawek tj. wystawionych przed posesję, odbierane będą przez wykonawcę od właścicieli nieruchomości - dwa razy w roku w miesiącu wrzesień i kwiecień (zgonie z harmonogramem),
e) zużyte baterie i akumulatory – odbierane będą w PSZOK oraz we wskazanych przez Zamawiającego budynkach użyteczności publicznej gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania zużytych baterii – w godzinach ich pracy. Wykonawca zobowiązany będzie opróżnić je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości.
f) przeterminowane leki – odbierane będą w PSZOK oraz w aptekach w godzinach ich pracy. Do zadań Wykonawcy będzie należało odebranie tych odpadów z aptek oraz podstawienie pojemników do ich zbierania. Wykonawca zobowiązany będzie opróżnić je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewnia sobie właściciel, posiadacz nieruchomości.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w kolorowe worki z tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu. Worki powinny mieć pojemność od 60 l – do 120 l.
Po każdorazowym odbiorze tych odpadów należy pozostawić nowe worki w ilości odpowiadającej workom odebranym oraz na każdy rodzaj odpadów selektywnych. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów. Worki należy przekazywać właścicielowi nieruchomości lub posiadacza nieruchomości.
Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) niebieskim oznaczonym napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury;
b) zielonym oznaczonym napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła;
c) żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
d) brązowym oznaczonym napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
W przypadku, jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym deklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku – worków nie dostarcza się, z terenu takiej nieruchomości nie odbiera się również bezpośrednio bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane będą selektywnie odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami z terenu gminy Zawady:
1) papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne,
5) odpady niebezpieczne,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) wydzielone z bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów, terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) od dnia 1 stycznia 2025 r odpady z tekstyliów i odzieży.

6. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska :
1) Za stan techniczny pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych odpowiada Wykonawca. Uszkodzenie pojemnika przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów wiąże się z naprawieniem wyrządzonej szkody przez Wykonawcę.
2) Odbiór odpadów nieselektywnych (zmieszanych) i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zawady prowadzony będzie według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę.
3) Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.

7. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości :
1) Wykonawca powinien realizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego (od poniedziałku do soboty w godz. 7.00-22.00, za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy.
2) Wykonawca jest obowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych przypadków nienależytego wykonania umowy (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej (w tym również faks, e-mail) od Zamawiającego. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie (w tym również faks, e-mail) na adres Zamawiającego.
3) Projekt harmonogramu /lub uzupełnienie - aneks/ powinien zostać opracowany /uzupełniony/ przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
4) Projekt harmonogramu, co do treści i formy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pisemnej i elektronicznej. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące informowanie z wyprzedzeniem Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości o każdej takiej zmianie. Zamawiający zaakceptuje projekt harmonogramu lub przedstawi uwagi do niego w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie do 3 dni wprowadza uwagi Zamawiającego i ponownie przedstawia projekt harmonogramu celem akceptacji przez Zamawiającego.
5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zatwierdzonego harmonogramu wszystkim właścicielom nieruchomości w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego harmonogramu i każdej do niego wprowadzonej zmiany przez Zamawiającego.
6) Harmonogram powinien :
• wskazywać daty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości
• być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania poszczególnych rodzajów odpadów;
• obejmować cały okres trwania umowy;
• nie zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych, ogłoszeń nie związanych zakresem świadczonej usługi, itp.;
7) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach (Ośrodek Zdrowia w Zawadach), pojemnika do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniania go po zgłoszeniu o wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów w danej miejscowości.
8) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w Urzędzie Gminy Zawady pojemników na zużyte baterie oraz opróżniania go po zgłoszeniu o wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów w danej miejscowości.
9) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonych miejscach pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnych odpadów komunalnych o podanej pojemności:
a. Góra Strękowa „miejsce pamięci” – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100 l.
b. Góra Strękowa „ miejsce wypoczynku” – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100 l.
c. Urząd Gminy Zawady (za byłym posterunkiem policji) – 2 pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100l, 4 pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów - pojemność 1100l.
d. Przystanek PKS w miejscowości Zawady – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100l.
e. Ośrodek Zdrowia – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100l.
Koszt ustawienia i opróżniania wyżej wymienionych pojemników ma być wkalkulowany w cenę oferty.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do urządzenia, utrzymania, prowadzenia i obsługi jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na placu po byłym SKR, ul. Akacjowa w Zawadach, działka nr 355 i wyposażenie go w odpowiednie pojemniki oraz odbierania odpadów w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. PSZOK będzie czynny W 1 i 3 piątek miesiąca od godz. 10.00 do godziny 13.00.
11) Wykonawca jest obowiązany do odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów zbieranych selektywnie w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele lub posiadacze nieruchomości zamieszkałych będą mogli przekazywać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne: papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, wydzielone z bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów, terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odpady budowlane i rozbiórkowe.
12) Wykonawca zobowiązuje się :
a) odbierać odpady komunalne pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych rodzajów i frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów ;
b) zabezpieczyć odpady przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu;
c) w przypadku wysypania odpadów do natychmiastowego uprzątnięcia oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.);
d) naprawić szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów, itp.);
e) nie mieszać odpadów odebranych z terenu Gminy Zawady z odpadami zebranymi z innej gminy;
f) weryfikować rodzaje zebranych odpadów w celu uniknięcia mieszania poszczególnych rodzajów odpadów w przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w oznakowanych pojemnikach lub w workach;
g) nie mieszać ze sobą poszczególnych rodzajów odpadów;
h) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
i) trwale i czytelnie oznakować pojazdy przeznaczone do realizacji niniejszego zamówienia (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów),
j) posiadać i wykorzystywać przy realizacji umowy pojazdy zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
k) nie łączyć trasy pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Zawady, z trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach;
l) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 875.), zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady.

13) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu profesjonalnej staranności zgodnie z przepisami prawa (mając na względzie aktualne ich brzmienie) w szczególności:
• ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 875.) wraz z przepisami wykonawczymi,
• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 875.) wraz z przepisami wykonawczymi,
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 695.) wraz z przepisami wykonawczymi,
• ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 875.),
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2020 r. poz. 284),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819),
• Innych obowiązujących rozporządzeń za zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
• Uchwała Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022,
• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawady innych obowiązujących aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
14) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niniejszą umową, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
15) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio pracę związaną z zamówieniem (kierowca, ładowacz, pracownicy bazy magazynowo - transportowej, pracownicy sortujący selektywnie zebrane odpady komunalne). Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz liczby osób wraz ze wskazaniem wykonywanego zawodu lub czynności w zakresie odbioru i zagospodarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

8. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów

1. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela lub posiadacza nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne, powiadomić właściciela lub posiadacza nieruchomości o naruszeniu zasad segregacji poprzez pozostawienie pisemnej informacji na pojemniku i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, w ciągu 1 dnia od stwierdzenia przypadku odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) od właściciela lub posiadacza nieruchomości, który naruszył zasady selektywnej zbiórki odpadów, lub wraz z nieselektywnymi (zmieszanymi) odpadami gromadził odpady podlegające segregacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową umożliwiającą stwierdzenie niewykonywania przez właściciela nieruchomości jego obowiązku, identyfikację nieruchomości i ustalenie daty odbioru odpadów komunalnych.

9. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:

1) Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów wagowych, oraz na pisemne żądanie Zamawiającego dokumentacji pomiarów w terminie 7 dni od zgłoszenie żądania. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raporty miesięczne wykazujące adresy danych nieruchomości, z których zostały odebrane odpady selektywnie zebrane w formie załącznika do wystawionej faktury po zakończeniu pełnego miesiąca świadczonej usługi dla Zamawiającego.
3) Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu sprawozdań o jakich mowa w art. 9n i 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875.). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.
10. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych oraz wymogi dotyczące postępowania z selektywnie zebranymi odpadami.
1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do wskazanej przez Zamawiającego instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 t.j.),. 2)
2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Zawady należy przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze, a w przypadku jej awarii lub z innych przyczyn powodujących zaprzestanie odbioru odpadów do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Wschodniego wymienione w Planie gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2016-2022.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 12
Zawady 16-075
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Zawady z siedzibą Urząd Gminy Zawady
Plac Wolności 12
Zawady 16-075
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się