Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Zaklików

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaklików z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
2. Zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów zielonych ma się odbywać w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XVIII/131/19 z dnia 27 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2019 poz. 3326)
3. W ramach odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaklików w terminie obowiązywania umowy zawartej na podstawie rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia do Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z PGO dla WP i porozumieniem między gminnym zawartym w dniu 21 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola, a Gminą Zaklików.
4. Ważenie stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.
5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich kwitów wagowych i przekazywania ich Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego.
6. W przypadku awarii instalacji wskazanej przez zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć odpady do instalacji zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego bez zmiany ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.
7. Wykaz ilościowy złożonych deklaracji z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Zaklików na dzień 31.05.2020 r. przedstawia się następująco:
LP NAZWA MIEJSCOWOŚCI ILOŚĆ ZŁOŻONYCH DEKLARACJI
1 Antoniówka 1
2 Irena 3
3 Kolonia Łysaków 1
4 Łysaków 1
5 Lipa 26
6 Zdziechowice Drugie 8
7 Zaklików 68
razem 108
Podane powyżej ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości, na których powstają odpady.
8. Wykaz zawierający dane dotyczące częstotliwości i ilości wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na dzień 31.05.2020 r.
LP NAZWA MIEJSCOWOŚCI ILOŚĆ PUNKTÓW ODBIORU CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU W MIESIĄCU
1 Zaklików 31 1
37 2
2 Lipa 17 2
9 1
3 Zdziechowice Drugie 6 2
2 1
4 Antoniówka 1 1
5 Irena 2 1
1 2
6 Kolonia Łysaków 1 1
7 Łysaków 1 1
Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz zwiększenia ilości powstających odpadów. W przypadku wystąpienia nowych nieruchomości nieujętych w wykazie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi wywozu odpadów po cenach jednostkowych określonych w ofercie.
9. W Gminie Zaklików prowadzona jest segregacja odpadów zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku.
10. Zamawiający określa, ze w sposób selektywny będą zbierane następujące rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe
11. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych
a) Odpady zmieszane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie ze złożoną deklaracją;
b) Odpady zbierane selektywnie nie rzadziej niż raz w miesiącu;
c) Podane częstotliwości odbioru odpadów komunalnych mogą ulec zmianie stosownie do zmian wynikających ze zmiany prawa miejscowego.
12. Ilość odbieranych odpadów z terenów niezamieszkałych Zamawiający określa na ok. 22 Mg miesięcznie
13. Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów leży po stronie wykonawcy. Harmonogram powinien zawierać niezbędne informacje takie jak: terminy odbioru, zasady segregacji.
14. Wykonawca dokona odbioru wysegregowanych odpadów komunalnych w każdej wystawionej ilości worków.
15. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i musi znajdować się w dyspozycji Wykonawcy.
16. Wykonawca zapewni worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z logiem Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z.o.o. lub logiem Gminy Zaklików w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaklików, tj. żółty, zielony, niebieski, brązowy,
17. Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca: niebieski, żółty, zielony, brązowy – minimum po dwa na nieruchomość, w przypadku większego zapotrzebowania Wykonawca na wniosek właściciela nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia nieodpłatnie dodatkowych worków.
18. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć następny worek po odebraniu pełnego worka danego rodzaju.
19. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie bądź zniszczenie pojemników z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego (lub wymiana) należy do Wykonawcy.
20. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany był uwzględnić w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę.
21. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć pojazdy w system monitoringu pozycjonowania satelitarnego GPS System ma umożliwiać trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o trasie pracy pojazdów i miejscach ich postoju. Pojazdy muszą być wyposażone w system umożliwiający kontrolę miejsc wyładunku odpadów.
22. Pojazdy winny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się (wysypywaniem i rozwiewaniem) na zewnątrz odpadów oraz wyposażone w narzędzia/urządzenia służce do uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania.
23. Normy gromadzenia odpadów oraz minimalna pojemność pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w szczególności określa:
a) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaklików - uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/130/2016 z dnia 06.07.2016 r. zmieniona uchwałą nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 10.05.2019 r. (DZ. URZ. WOJ. 2019 poz. 3164)
b) Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 10.05.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozstrzygnięcie nadzorcze NR P-II.4131.2.200.2019 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Podkar. 2016 poz. 2146)
c) uchwała Rady Miejskiej w Zaklikowie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zaklików w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (nr XXIII/140/2016 z dnia 06.07.2016 r. Dz. Urz. Woj. Podkarp. 2016 poz 2147).
d) uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarp. 2019 poz. 2982)
Wskazane uchwały zostają udostępnione jako załącznik do SIWZ.
24. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów.
25. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.
26. W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 29 Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. 29, obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy.
27. Nieprawidłowości w segregowaniu odpadów komunalnych nie zwalniają Wykonawcy od odbierania wystawionych do odbioru odpadów. Zgodnie bowiem z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich, jako zmieszane odpady komunalne i niezwłoczne powiadamiania o takim fakcie Zamawiającego. Uchylanie się od obowiązku powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień zamówienia.
28. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Zaklików Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
29. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazywania przez Zamawiającego osiągania poziomów odzysku odpadów komunalnych. Wymagane poziomy odzysku zostały wskazane w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
30. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań, zgodnych z zapisami art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
31. Ponadto Wykonawca będzie miał obowiązek: informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących świadczonej usługi w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi.
32. Ofertę należy składać na wszystkie usługi zawarte w SIWZ, we wzorze umowy i formularzu oferty. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z terenem, na którym będzie prowadzony odbiór odpadów. Zapoznania się z terenem Wykonawca dokonuje samodzielnie.
33. Na podstawie danych, którymi dysponuje Zamawiający, przewidywaną ilość odbieranych odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych w okresie trwania umowy szacuje się na około 22 Mg/miesiąc. Przedmiotowa wielkość stanowi jedynie szacunek i może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia szacowanych ilości odpadów w dostosowaniu do rzeczywistych ilości odpadów zebranych w okresie obowiązywania umowy, wraz ze zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, z zachowaniem ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Warunkiem koniecznym do zwiększenia kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy jest uprzednie zgłoszenie Wykonawcy, dokonane z wyprzedzeniem min. jednego okresu rozliczeniowego, informujące o konieczności zwiększenia oszacowanej ilości odbieranych odpadów.
34. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art., 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym szczególności Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące załadunek odpadów na samochody oraz kierowcy byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
35. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu ww. osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienia ich na umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
36. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy.
37. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek znać stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania umowy
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Zachodnia 15
Zaklików 37-470
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
Zaklików 37-470
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się