Zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
2. Zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu odbywać się będzie do n/w stacji transformatorowych/punktów poboru energii elektrycznej:
a) Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży ul. Wapienicka 142 w Jaworzu dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektryczne tj. zaciski podstaw bezpiecznikowych w ZK nr 2671 St. tr. nr 294 Jaworze. Grupa przyłączeniowa IV. Moc przyłączeniowa Pp = 100 kW, moc umowna Pu= 60 kW, tgφ0 =0,4, minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ=0,93, Pumin= 19kW, wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego 160A, rodzaj przyłącza – kablowe, napięcie kV = 0,4, (grupa taryfowa C-22A), mnożna układu 30, zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. strefa szczytowa 65 000 kWh, pozaszczytowa 144 000 kWh – rocznie.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy przekładniki prądowe 150/5A stanowią własność odbiorcy, licznik energii elektrycznej stanowi własność operatora systemu dystrybucyjnego i zabudowany jest w szafce pomiarowej.
b) Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dorosłych ul. Słoneczna 83 w Jaworzu dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektrycznej tj. na odpływie kabli zasilających z podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nn st. tr. Nr 1-S10823 Jaworze. Grupa przyłączeniowa IV z mocą przyłączeniową Pp = 100 kW, moc umowna Pu = 60 kW, minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ=0,93, Pumin= 26kW, tgφ0 =0,4; wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego 160A, rodzaj przyłącza – kablowe, napięcie kV = 0,4, (grupa taryfowa C-21), mnożna układu 40, zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 314 000 kWh – rocznie.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy przekładniki prądowe 200/5 A stanowią własność odbiorcy, licznik energii zabudowany w szafce pomiarowej stanowi własność operatora systemu dystrybucyjnego
c) ul. Podgórska w Jaworzu dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektryczne tj. zaciski prądowe przewodów przyłącza przy konstrukcji wsporczej na ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy: grupa przyłączeniowa V z mocą przyłączeniową Pp = 15 kW, mnożna układu 1, moc umowna = 15 kW oraz tgφ0 =0,4 przy prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym I = 25A, (dotychczasowa grupa taryfowa C-11), zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 10 000 kWh – rocznie.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy zainstalowana jest szafka pomiarowa na zewnątrz budynku
d) ul. Wapienicka 167 w Jaworzu dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektryczne tj. zaciski prądowe przewodów przyłącza przy konstrukcji wsporczej na ścianie budynku na wyjściu w kierunku instalacji Odbiorcy, grupa przyłączeniowa V z mocą przyłączeniową Pp = 10,0 kW, moc umowna Pu = 10,0 kW oraz tgφ0 =0,4 przy prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym I=25A, (dotychczasowa grupa taryfowa C-11), zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 8 000 kWh – rocznie. Mnożna układu = 1.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy zainstalowany jest wewnątrz.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się ma na warunkach określonych przepisami PE, Kodeksu Cywilnego oraz z przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie tj. dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne określone w PE, aktach wykonawczych oraz Polskich Normach.
4. Rozliczenie za zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających z oferty cenowej Wykonawcy.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
6. Wykonawca winien posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji świadczącym usługi dystrybucyjne.
7. Cena obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego. Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia, zawarte były w cenie oferty.
8. Cena podana w ofercie to wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii elektrycznej wg odpowiadających jej składników cenowych, które należy ująć w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Podana w ten sposób cena będzie obowiązywać niezmiennie przez czas obowiązywania umowy. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanej sprzedaży energii elektrycznej, także w sytuacji gdyby następowała zmiana dotychczasowego Sprzedawcy energii, z wyłączeniem przypadków przerwy w dostawie energii elektrycznej zależnych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
10. Wykonawca wypowie dotychczasowe umowy zakupu wiążące Zamawiającego z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej, oraz dokona zgłoszenia nowej umowy zakupu energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, świadczącego usługi dystrybucji na rzecz Zamawiającego. Czynności opisane powyżej Wykonawca zrealizuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego, obejmującego niezbędny zakres czynności wymaganych w w/w procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Dokumentację procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca sporządzi na podstawie kompletnych danych Zamawiającego, przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, w postaci cyfrowej (m in.MS Excel, Word) drogą elektroniczną na jego adres e-mail, dotyczących każdego punktu poboru energii elektrycznej przypisanego do Zamawiającego i wymienionego w niniejszej SIWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw.
12. Obniżenie przez Wykonawcę cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania w tym zakresie aneksu do umowy.
13. Zamawiający gwarantuje, iż w okresie obowiązywania umowy dokona zamówień na kwotę minimum 80% maksymalnego zobowiązania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Słoneczna 83
Jaworze 43-384
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
Jaworze 43-384
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się