KP w Jordanowie – przebudowa obiektu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Komisariatu Policji w Jordanowie, dz. nr 5884, ul. Rynek 10.
2. Budynek jest budynkiem administracyjnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowany z ceramiki.
3. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać:
1) w pomieszczeniach piwnicznych ścianę oddzielającą kotłownię od pozostałej części pomieszczeń, naprawy murów w miejscach zawilgoceń,
2) na parterze budynku przebudowę wewnętrzną w celu stworzenia sanitariatów, pomieszczenia MOP, wydzielenia strefy ogólnej oraz pomieszczeń biurowych,
3) na piętrze budynku przebudowę wewnętrzną pomieszczeń, przebudowę pomieszczeń sanitariatów,
4) poszerzenie biegów schodowych i spoczników klatki schodowej, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,
5) na poddaszu przebudowę wewnętrzną,
6) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
7) w zakresie tarasu: skucie warstwy lastryka, wykonanie warstw izolacji szczelnej przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, wykonanie nowej wylewki w spadku, wykonanie nowych okładzin z płytek gresowych mrozoodpornych,
8) nową instalację wodociągową (wraz z montażem zaworu antyskażeniowego),
9) nową instalację hydrantową,
10) nową instalację kanalizacji sanitarnej,
11) nową instalację wentylacji i klimatyzacji,
12) nową instalację elektryczną (silnoprądową i niskoprądową),
13) nową instalację teletechniczną,
14) nową instalację antenową od masztu antenowego do pomieszczenia serwerowni (2 kable antenowe). Wybrane parametry kabla antenowego: impedancja 50 Ω, tłumienność nie większe niż 2,67 dB/100m przy 150 MHz, opór właściwy żyły środkowej nie większy niż 1,48 Ω/km, średnica ½” z dielektrykiem piankowym (kabel referencyjny LDF4-50A). Na maszcie - przy wysięgnikach antenowych oraz na dachu budynku - w bezpośrednim sąsiedztwie masztu i przepustów kablowych, należy wykonać szyny uziemiające do podłączenia uziemiaczy przewodów antenowych (tzw. groundingów). W pomieszczeniu technicznym dla radiotelefonów (serwerownia) w pobliżu wejścia przewodów antenowych do pomieszczenia, wykonać tablicę odgromnikową wraz z odgromnikami typu PolyPhaser IS-B50NL-C1 lub APG=BNF NF-350 (zachować 50 % rezerwy). Tablicę odgromnikową wyposażyć w szynę uziemiającą, którą należy połączyć z uziemieniem budynku zgodnie z przepisami i normami. Maszt i punkt uziemienia tablicy odgromnikowej powinien posiadać galwaniczne połączenie,
15) doprowadzenie przewodu teletechnicznego od istniejącej studni kablowej do nowego pomieszczenia serwerowni,
16) nową instalację SAP i oddymiania (w tym dostawa i montaż klapy oddymiającej i drzwi wyposażonych w siłowniki),
17) wykonanie nowych nasad i wyrzutni dachowych,
18) wykonanie odprowadzenia skroplin pieca kondensacyjnego do instalacji kanalizacyjnej,
19) dostawa schodołazu i wykonanie instalacji przyzywowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
20) wyposażyć kotłownię w: zasobnik c.w.u. poj. 300 l, naczynie wzbiorcze przeponowe poj. 60 l na c.w.u., zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u., pompa wymuszająca przepływ c.w.u., armatura instalacyjna (zawory, filtry), inne elementy i prace niezbędne do uruchomienia i podania na obiekt c.w.u. (m.in. włączenie wykonywanych pionów instalacji c.w.u. do kotłowni),
21) dokonać demontażu istniejących pionów wody zimnej, zastępując je nowymi pionami wody zimnej, wody ciepłej oraz cyrkulacji wody ciepłej, wyprowadzonymi z pomieszczenia kotłowni,
22) dla projektu wykonawczego z urządzeniami p.poż. pozyskać uzgodnienie rzeczoznawcy ds. ppoż. (dokumentacja niezbędna do odbioru przez Straż Pożarną).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że z zakresu zamówienia wyłączona jest realizacja następującego zakresu prac ujętego w dokumentacji:
1) zagospodarowanie terenu, w tym: ułożenie kostki, wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej (rys. P1 projekt wykonawczy branża budowlana),
2) zabudowa drzwi D3 do klatki schodowej prowadzącej z poziomu parteru do piwnicy (rys. A2 projekt wykonawczy branża budowlana),
3) Wymiana pokrycia dachowego (rys. A5 projekt wykonawczy branża budowlana),
4) Przemurowanie kominów (rys. A5 projekt wykonawczy branża budowlana),
5) Wykonanie pochylni przyschodowej (rys. A2 i A12 projekt wykonawczy branża budowlana),
6) Opis techniczny pkt 2.2.7 Instalacje kontroli dostępu i interkomowa: Unifony zlokalizowane każdej Sali dla dzieci oraz w pomieszczeniu nr 12 zgodnie z zaznaczeniem na rysunku; monitor wyposażony w przyciski umożliwiające osobne otwieranie zamków elektromagnetycznych drzwi.

5. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
9. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.
10. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
11. Prace realizowane będą w czynnym obiekcie.
12. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się