Rozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO)

» Opis zapytania

3.2. Przedmiotem zamówienia jest
3.2.1 rozbudowa infrastruktury pamięci masowej Zamawiającego obejmująca w szczególności: dostawę w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego określonych urządzeń (zwane również dalej „dostawą”) oraz ich instalację i konfigurację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, (zwane również dalej „wdrożeniem”) zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy "szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SPOZ)
3.2.2 udzielnie gwarancji i świadczenie serwisu naprawczego (w tym udzielenie wsparcia/pomocy technicznej) przez producenta sprzętu na dostarczone przez Wykonawcę, w ramach rozbudowy infrastruktury pamięci masowej Zamawiającego, o której mowa w pkt. 3.2.1, urządzenia wraz z oprogramowaniem układowym i narzędziowym, zwane dalej „urządzeniami” zgodnie z zakresem i w okresie o których mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
3.2.3 Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy zainstaluje i skonfiguruje jedną macierz dyskową zgodną z SOPZ. W ramach prawa opcji Wykonawca po złożeniu zlecenia przez Zamawiającego dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje drugą macierz dyskową zgodną z SOPZ.
Prawo opcji będzie realizowane na podstawie zlecenia Zamawiającego złożonego najpóźniej do 31.12.2020 r.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
3.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w okresie realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) – zgodnie z §14 Projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca, w ciągu 3 (trzech) dni po zawarciu umowy, przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia ww. ubezpieczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się