Remont 6 dróg gminnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont 6 dróg gminnych, w podziale na części: część 1 - Remont drogi gminnej nr 270701K "Zagumnie I w Lipinkach" w km 0+677 - 0+840 w miejscowości Lipinki; część 2 - Remont drogi gminnej nr 270710K "Przez Wieś" w km 0+920 - 1+136 w miejscowości Wójtowa; część 3 - Remont drogi gminnej (wewnętrznej) "Kopaniny" w m. Pagorzyna w km 0+000 – 0+180; część 4 - Remont drogi gminnej nr 271232 K „Busiówka” w m. Kryg km 0+900 - 1+080; część 5 - Remont drogi gminnej wewnętrznej (nie zaliczonej do kat. dróg publicznych) w m. Rozdziele (Cichosz) w km 0+000 - km 0+091; część 6 – Remont drogi gminnej Zagumnie II – przełom w km 1+293 – 1+314. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) czynności wykonywane przez pracowników fizycznych; b) czynności wykonywane przez operatorów sprzętu; c) czynności obsługi biurowej i technicznej. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy dotyczących spełniania przez wykonawcę lub podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 2. 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 2 i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 2; 3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób wskazanych w pkt 2: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawców, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników; imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego żądania na piśmie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 2. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawców, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 2, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę, o której mowa w pkt 2, niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Lipinki 53
Lipinki 38-305
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lipinki
Lipinki 53
Lipinki 38-305
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się