„Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie”

» Opis zapytania

1.Niniejsze zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z budową ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej od SUW do istniejącej sieci, zbiornika na popłuczyny, sieci międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i sterowniczych oraz budowę dojścia do budynku SUW wraz z dojazdem do m. Borowiec, dz. nr 172/8 obręb Barnimie, gmina Drawno dla potrzeb bytowo-gospodarczych o wydajności ciągłej Qhmax=0,4 m3/h, oraz potrzeb technologicznych (płukanie filtrów) Qtech=8,0 m3/h:
1.1 Studnia głębinowa:
1.1.1 Wykonanie odwiertu, orurowanie i zafiltrowanie otworu pod studnię głębinową.
1.1.2 Badania hydrogeologiczne.
1.1.3 Pomiary geodezyjne.
1.1.4 Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej.
1.1.5 Montaż nadziemnej izolowanej obudowy studni.
1.1.6 Montaż pompy głębinowej.
1.2 Stacja uzdatniania wody:
1.2.1 Budynek SUW o wymiarach: szer. 5,18 m x dł. 3,85 m, wys. 3,66 m.
1.2.2 Wyposażenie SUW:
1.2.3 Wodomierz.
1.2.4 Zbiornik hydroforowy napowietrzający.
1.2.5 Zbiorniki filtracyjne.
1.2.6 Dezynfekcja wody – pompa dozująca środek odkażający.
1.2.7 Kanalizacja technologiczna.
1.2.8 Rurociągi i oznakowanie.
1.2.9 Osuszacz powietrza.
1.2.10 Ogrzewanie budynku.
1.3 Sieć wodociągowa:
1.3.1 Wykonanie zgodnie z planem uzbrojenia terenu z rur PN 10 PE Ø 90 mm.
1.3.2 Wykonanie prób szczelności.
1.3.3 Oznakowanie trasy wodociągu.
2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do realizacji robót budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną – zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej a także do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektu w imieniu Zamawiającego.
3. Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, objętych zamówieniem należy wykonać w oparciu o: projekt budowlany oraz opracowaną dokumentacją hydrogeologiczną, zawierającą projekty geologiczno – techniczne wykonania otworów studziennych będącą integralną częścią SIWZ.
4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna 3
Drawno 73-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie
ul. Kościelna 3
Drawno 73-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się