„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego w roku 2019-2020”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego w roku 2019-2020”. Zakres zadania obejmuje wykonanie usługi związanej
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest polegającej na:
- demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie Powiatu Grodziskiego, zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami – w szacunkowej ilości 50 Mg,
- zabezpieczeniu wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie Powiatu Grodziskiego, transporcie i unieszkodliwieniu tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami - w szacunkowej ilości 500 Mg.
Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie dotychczasowych realizacji i mają jedynie charakter informacyjny.
Miejsca obiektów (miejscowości wraz z numerami działek) oraz szacunkową wagę wyrobów zawierających azbest określa lista, którą zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy.
Ostateczna ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest przeznaczonych do demontażu
i utylizacji zależeć będzie od ilości i zakresu wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości o wykonanie usługi usuwania wyrobów budowlanych i/lub odpadów zawierających azbest, a także od jednostkowych kosztów, określonych na podstawie rozstrzygnięcia zamówienia. W związku z powyższym, zamawiający zastrzega, że wskazana wielkość może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących następujące czynności:
- usuwanie azbestu,
- ważenie i pakowanie azbestu,
- załadunek azbestu,
- kierowanie środkami transportu wykorzystywanymi przy wykonywaniu zamówienia.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy zostały określone w pkt XXII SIWZ.
4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane
z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
6. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu
i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne rozwiązania o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność rozumie się zaoferowanie rozwiązania, którego parametry techniczne są co najmniej takie same jak opisane
w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Żwirki i Wigury 1
Grodzisk Wielkopolski 62-065
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Grodziskiego
ul. Żwirki i Wigury 1
Grodzisk Wielkopolski 62-065
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się