Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:
a) odbiór, transport i utylizacja odpadów pochodzących z działalności rolniczej z jednego miejsca na terenie Gminy Liniewo wskazanego przez Zamawiającego.
b) przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport na miejsce składowania (utylizacji) lub recyklingu leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca do oferty ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
-kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z odbieraniem oraz transportem odpadów z działalności rolniczej,
Usuwane odpady powinny być składowane na składowiskach do tego przeznaczonych lub oddane do recyklingu.
W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:
- kartę przekazania odpadów na składowisko lub do podmiotu zajmującego się recyklingiem tego rodzaju odpadów.
Szacunkowa wielkość zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny wynosi:
transport i utylizacja wyrobów pochodzących z działalności rolniczej – około 125 Mg, w tym:
 folie po sianokiszonce – 92,25 Mg
 opakowania po nawozach oraz BIG-BAG – 24,78 Mg
 siatki i sznurki do owijania balotów – 8,1 Mg
sporządzona na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.
Ilość odpadów może ulec zmianie. Zamawiający rozliczy realizację umowy na podstawie faktycznie odebranych odpadów.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości utylizowanych odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 3
Liniewo 83-420
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3
Liniewo 83-420
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się