Ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych gminnych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bielany

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych gminnych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bielany” i obejmuje: wytypowanie drzew obumierających i zagrażających bezpieczeństwu – do usunięcia, wykonanie ekspertyz, w tym:

1. Ekspertyzy i prace uwzględniają wykonanie dla każdego drzewa, które jest wskazane do usunięcia:
1) Charakterystyki opisowej – inwentaryzacji dendrologicznej zgodnie ze standardami (lokalizacja, parametry drzewa - podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: gatunek, rodzaj, obwód/obwody pni na wysokości 130 cm, wysokość, średnica korony, wartość drzewa wraz z załącznikami graficznymi,
2) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej drzewa i przebiegu badań (ukazującej koronę, pień i pokrój, podstawę pnia oraz elementy charakterystyczne),
3) Diagnoza stanu zdrowotnego drzewa (w tym ocenę suszu gałęzi/konarów, patogenów, widocznych wad drzewa w poszczególnych jego częściach: strefa korzeniowa, odziomek, pień, nasada korony, konary, gałęzie, pędy, liście), zbadanie zmian i stopnia rozkładu drewna drzewa za pomocą tomografu komputerowego oraz zbadaniu stabilności drzewa w gruncie metodą tensometryczną (jeżeli drzewo wymaga takiego badania)
4) Ocenę statyki i wytrzymałości drzewa –wydanie zalecenia całkowitego usunięcia drzewa
5) Oznaczenie drzewa do usunięcia po przeprowadzonych pracach,
6) Sporządzenie sprawozdania po wykonaniu wszystkich prac objętych przedmiotem umowy.

Przedmiot umowy należy przekazać w formie papierowej – dwa egzemplarze oraz w formie elektronicznej w formatach PDF, DOC, na nośniku CD – 2 szt.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1B do Ogłoszenia (przebieg dróg).

Stosownie do art. 29 ust.3a Pzp w okresie prowadzenia prac związanych z oceną stanu zdrowotnego drzew Wykonawca zobowiązuje się do skierowania przez siebie lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu następujących czynności: 1) inwentaryzacji dendrologicznej; 2) diagnozy stanu zdrowotnego drzew; 3) oceny statyki i wytrzymałości drzew; 4) sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonych prac;

Termin realizacji: 80 dni od zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się