EKSPLOATACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ w LATACH 2020-2023”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja kotłowni olejowej znajdującej się w budynku nr 19 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szubińskiej 105
w Bydgoszczy. Eksploatacja kotłowni olejowej obejmuje wszelkie czynności służące zaopatrzeniu w ciepło na cele centralnego ogrzewania (c.o.) dla budynku nr 19, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do utrzymania urządzeń i instalacji, o których mowa w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia, w stałej sprawności technicznej oraz do wytwarzania ciepła w czasie całego sezonu grzewczego,
z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania napraw bądź usunięcia awarii. Czynności konserwacyjne urządzeń i instalacji muszą być wykonywane zgodnie
z wymogami określonymi w dokumentacji powykonawczej i instrukcjach producentów, z uwzględnieniem czynności określonych w załączniku nr 1
do SIWZ. Zakresem usług konserwacyjnych objęte są wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład urządzeń i instalacji stanowiących przedmiot zamówienia, zamontowanych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego określone w załącznikach nr 1 do SIWZ. W ramach czynności konserwacyjnych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw wynikających z sytuacji awaryjnych, które będą wykonywane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego.Zakresem napraw awaryjnych objęte są wszystkie urządzenia i armatura wchodząca w skład instalacji zainstalowanej w obiektach administrowanych przez Zamawiającego, wymienione w załącznikach nr 1 do SIWZ. Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny, zobowiązany jest do usunięcia awarii niezbędnych do działania ww. kotłowni nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania w tym zakresie informacji. Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii stanowi kryterium oceny ofert.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną oraz SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające
lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 umowy, terminowo z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z wymagań UDT oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska. Zamawiający wymaga udzielenia 12 - miesięcznej gwarancji - na przedmiot zamówienia, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmować będzie wady zastosowanych materiałów oraz wady w wykonywanych pracach. Okres rękojmi biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń, będącego podstawą do wystawienia faktury i wynosi 24 miesiące, zgodnie z art. 568§1 kodeksu cywilnego.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Szczegółowy zakres zastosowania prawa opcji określony został w § 5 umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szubińska 2
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
Szubińska 2
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się