Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych II przetarg nieograniczony

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych i gminnych spółek wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Gmina Prusice zawrze Umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu własnym oraz jednostek wymienionych w załączniku 6 do SIWZ (który po zawarciu umowy stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy). Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów zawarte zostały w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo wg załącznika nr 8 do SIWZ (który po zawarciu umowy stanowił będzie załącznik nr 2 do umowy).
2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Szacowane zużycie energii dla liczników skazanych w w/w załącznikach w okresie trwania umowy dla punktów poboru określonych w załączniku nr 6 do SIWZ/nr 1 do umowy to wynosi około ok 1 301 952 kWh.
4. Wskazana szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter orientacyjny, umożliwiający Wykonawcy skalkulowanie ceny oferty, a także służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii
5. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznika nr 8 do SIWZ, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. W przypadku punktu z pierwszą zmianą sprzedawcy obowiązującą umową jest umowa kompleksowa z trzymiesięcznym lub jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dodatkowe informacje zawarte zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ.
7. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.
8. Zamawiający dopuszcza jednakże zakup energii w ilości większej niż wskazana w granicach kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, która zostanie podana przed otwarciem ofert oraz kolejno wpisana w umowę.
9. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.
10. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
11. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załączniku nr 6 do umowy do SIWZ/nr 1 do umowy.
12. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
13. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
14. Energia elektryczna dostarczana w ramach niniejszego zamówienia zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.
15. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień SIWZ oraz Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
1) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucyjnych;
2) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;
` 3) Umowa – niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego,
3) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez obiekty Zamawiającego;
4) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;
5) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej;
6) okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej;
7) taryfa – zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczną;
8) strefa czasowa – godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem wielostrefowym są jednakowe,
9) bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
16. Standardy, jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
17. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 42 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 roku r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (j.t. Dz. U. 2017 r.poz.2500 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
18. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej- w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do umowy do SIWZ/umowy informacyjnie wskazano planowane parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących, o ile podlegać będą zmianie na etapie zawierania nowych umów na usługi dystrybucyjne lub w trakcie ich trwania.
19. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek wypowiedzenia (rozwiązania) w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa obowiązujących umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.
20. Obecnie Zamawiający posiada zawartą umowę na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w załączniku Nr 6 z ENTRADE Sp. z o.o z siedzibą w Jawczycach , przy ul. Poznańskiej 86/88, która obowiązuje do dnia 31.07.2020r. (aneks do dnia 31.08.2020)
21. Płatnikiem należności za zakupioną energię elektryczną jest Gmina Prusice, Rynek 1,55-110 Prusice i poszczególne jednostki organizacyjne gminy na podstawie wystawionych faktur oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Prusice wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SIWZ/nr 1 do umowy. W wystawionych fakturach Nabywcą energii elektrycznej jest Gmina Prusice, Rynek 1 55-110 Prusice NIP 9151603758 za wyjątkiem, Prusickiego Centrum Medycznego w Prusicach Sp. z o.o, Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego PROEKO Sp. z o.o a odbiorcą są poszczególne jednostki organizacyjne wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy – zgodnie z wzorem:
Nabywca: Gmina Prusice
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
NIP 9151603758
Odbiorca jednostka (…)
Adresy: jednostka (…)
22. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego.
23. Nie przewiduje się zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.
24. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy. Zamówienie objęte prawem opcji zostaje określone na maksymalną wartość 35% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej, zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej punktów poboru wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ/ nr 1 do umowy lub zaistnienia potrzeby wydłużenia okresu realizacji dotychczasowej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed terminem zakończenia świadczenia dostawy.
25. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
26. Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (doc, xls).
27. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń dla punktów poboru energii elektrycznej w grupach taryfowych Bxx w zł/MWh z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
28. Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej.
29. Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
30. Okres rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE wynosi 1 miesiąc.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Prusice
Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się