Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należących do gminy Andrzejewo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do Gminy Andrzejewo. Zamówienie ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. poz. 2167),
c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412),
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028),
e) Zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”
f) Zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Andrzejewo” Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wraz z aktami wykonawczymi,

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia.
1)Ogólna, szacunkowa ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania z terenu nieruchomości należących do Gminy Andrzejewo w ciągu 1,5 roku będzie wynosić około 75Mg. Podana ilość odpadów nie jest ostateczna. Zamawiający zastrzega, że ilość odpadów może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od ilości nieruchomości należących do gminy Andrzejewo.
2)Liczba nieruchomości należących do Gminy Andrzejewo objętych odbiorem odpadów wynosi 20.
3)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz nieruchomości, z których będą odbierane odpady. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy faksem, drogą elektroniczną (poczta email) lub listownie.
4) Zgodnie z zapisami studium wykonalności inwestycji dla gmin-członków porozumienia finansujących budowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych(Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze), Gmina Andrzejewo posiada rabat 8,88% za każdy Mg dostarczonych odpadów.
5)Wykaz nieruchomości należących do gminy Andrzejewo stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWIZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska
Andrzejewo 07-305
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska
Andrzejewo 07-305
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się