Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
2. Niniejsze zamówienie dotyczy odpadów o kodach:

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury.
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.
15 01 07 Opakowania ze szkła.
20 01 01 Papier i tektura.
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji.
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03).
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03.
18 01 09 Leki inne niż wymienione 18 01 08.
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra.
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebiezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne).
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne).
18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

3. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na pakiety:

Numer pakietu Kody odpadów Przewidywana ilość odpadów w ciągu jednego roku w kg
Pakiet nr 1: odpady komunalne, segregowalne: KOD 20 03 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 01 01. Przewidywana ilość odpadów w ciągu jednego roku 187 500 kg.
Pakiet nr 2: odpady biodegradowalne: KOD 20 02 01. Przewidywana ilość odpadów w ciągu jednego roku 1 500 kg.
Pakiet nr 3: odpady medyczne: KOD 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 09, 18 01 82*, 18 01 06*. Przewidywana ilość odpadów w ciągu jednego roku 60 000 kg.
Pakiet nr 4: odpady niebezpieczne i pozostałe: KOD 09 01 07, 15 02 02*, 16 05 08*, 15 01 10*, 20 01 21* . Przewidywana ilość odpadów w ciągu jednego roku 2 000 kg.

4. Podane szacunkowe ilości kg odpadów służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości kg odpadów, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie, w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2020. 797),
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2019. 1396 ze zm.),
c) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. 2020. 154 ze zm.),
d) rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020. 10),
e) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017. 1975),
f) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U.2016. 1819),
g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U.2014.107).
7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą decyzje, zezwolenia na prowadzenie działalności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
8. Dotyczy pakietu nr 3 i nr 4: Wykonawca zobowiązuje się do:
a) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poprzez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych w procesie D10, które jest jedyną dopuszczalną prawnie metodą postępowania z tymi odpadami- art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach.
b) zachowanie tzw. zasady bliskości, określonej w art. 20 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4- 6 ustawy o odpadach, według której odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,
tj. wyłącznie na terenie woj. mazowieckiego lub innego jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze woj. mazowieckiego (dotyczy to również sytuacji, gdy istniejące instalacje nie posiadają wystarczających mocy przerobowych do unieszkodliwienia wszystkich wytworzonych zakaźnych odpadów medycznych na terenie województwa, bądź instalacje te nie zapewniają ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych (z powodu remontów, awarii, itp.).
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10. Warunki odbioru odpadów:
a) odpady komunalne, segregowalne i biodegradowalne (pakiet nr 1 i nr 2):
• odbiór odpadów dokonywany będzie przez pracowników i transportem Wykonawcy z miejsca ich składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• odpady komunalne będą wywożone w kontenerach 7 m3 i 10 m3 stanowiących własność Zamawiającego samochodem Wykonawcy odpowiednio przystosowanym do tego celu.
• Zamawiający wymaga od Wykonawcy ustawienia, w miejscach wskazanych przez siebie, własnych pojemników do magazynowania i wywożenia odpadów: ulegających biodegradacji, opakowań z papieru i tektury, opakowań
z tworzyw sztucznych oraz opakowań ze szkła.
• odpady odbierane będą po zgłoszeniu telefonicznym dokonanym przez Zamawiającego, w terminie zgodnym
z deklaracją Wykonawcy z druku oferty odnoszącą się do czasu odbioru odpadów jako kryterium wyboru ofert.
b) odpady medyczne, niebezpieczne i pozostałe (pakiet nr 3 i nr 4):
• odbiór odpadów dokonywany będzie przez pracowników i transportem Wykonawcy z miejsca ich składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport odpadów z pomieszczenia składowania do miejsca załadunku
i załadunek na środek transportu realizuje Wykonawca. Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia terenu, pomieszczeń itp. powstałe w trakcie załadunku i transportu odpadów. Odbiór odpadów powinien odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 roku, w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U.2016. 1819). Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo na elektronicznej wadze. Zamawiający dopuszcza ważenie odbieranych odpadów na wadze stanowiącej wyposażenie pomieszczenia składowania odpadów.
• odpady odbierane będą nie rzadziej niż co 72 godziny tj. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach zgodnych
z deklaracją Wykonawcy z druku oferty odnoszącą się do godzin odbioru odpadów jako kryterium wyboru ofert,
w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz w razie pilnej potrzeby Zamawiającego w każdym innym dniu w czasie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.
• Zamawiający wymaga wystawienia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.
c) miejsce odbioru odpadów:
c.1) odpady komunalne, segregowalne i biodegradowalne (pakiet nr 1 i nr 2):
• Wyszków, ul. KEN 1: SPZZOZ w Wyszkowie – po zgłoszeniu telefonicznym dokonanym przez Zamawiającego.
c.2) odpady medyczne, niebezpieczne i pozostałe (pakiet nr 3 i nr 4):
• Wyszków, ul. 1 Maja 9a: punkt pobrań Laboratorium Analitycznego SPZZOZ w Wyszkowie i Pracownia Fizjoterapii i Rehabilitacji Nr 2 - raz w miesiącu.
• Wyszków, ul. Sowińskiego 57: Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Diabetologiczna – raz w miesiącu,
• Wyszków, ul. KEN 1: SPZZOZ w Wyszkowie – nie rzadziej niż co 72 godziny.
d) dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzany przez Zamawiającego dokument – Karta Przekazania Odpadu/ Potwierdzenie wywozu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia, mycia i dezynfekcji kontenerów oraz pojemników po każdym odbiorze odpadów.
f) Termin płatności faktury wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Komisji Edukacji Narodowej 1
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Komisji Edukacji Narodowej 1
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się