"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego"; 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres czynności: 1) odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gmin; Słupno, Stara Biała, Łąck, Pacyna, Gostynin, 2) ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń, 3) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów, 4) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag z miejsca odbioru do miejsca ich unieszkodliwiania, środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów, 5) rozładunek i przekazanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag do odzysku lub unieszkodliwienia, 6) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów odpadów określonej w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póz. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), 7) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ; 4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy „PZP” wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, określono w § 10 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Zglenickiego 42
Płock 09-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Związek Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42
Płock 09-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się