Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w Świątkach na działce nr 30/22 obręb Świątki, od 01-09-2020 do 31-08-2023 - Wybór Operatora infrastruktury Kotłowni

» Opis zapytania

„Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w Świątkach na działce nr 30/22 obręb Świątki, od 01-09-2020 do 31-08-2023 - Wybór Operatora infrastruktury Kotłowni” utrzymanie i eksploatacja urządzeń Kotłowni i instalacji ciepłowniczej
Właścicielem infrastruktury ciepłowniczej będącej przedmiotem zamówienia jest Gmina Świątki.
Łączne szacunkowe zapotrzebowanie mocy z uwzględnieniem strat Łączne szacunkowe zapotrzebowanie mocy z uwzględnieniem strat.
2--Przedszkole 74,6 6,9 23,7 ---81,6.
3--Budynek szkolny nr 1 39,4 13,8 40,1--- 53,2.
4--Budynek szkolny nr 2 263,5 32,3 76,1--- 295,8.
Razem-- 377,5 53,00 139,9-- 430,60.
obiekt zapotrzebowanie ciepła CO zapotrzebowaie Qcwu średnie zapotrzebowanie Qcwu maksymalne Razem
Przedszkole 74,6 6,9 23,7-- 81,6. Budynek szkolny nr 1 39,4 13,8 40,1 -- 53,2 . Budynek szkolny nr 2 263,5 32,3 76,1-- 295,8 . Razem 377,50 53,00 139,9 -- 430,60. przewidywana roczna łączna produkcja ciepła na podstawie danych z ubiegłych lat wynosi około 6 000 GJ (w okresie obowiązywania umowy) wynosi około 6000 GJ x 3 lata = 18 000 GJ,
Zamówienie obejmuje zapotrzebowanie na ogrzanie szkoły i Przedszkola w ilości 1 496 GJ.
Przewidywane łączne roczne zużycie biomasy około 550 t, w okresie umowy 1 650 t.
Wymagania w stosunku do stosowanego paliwa:
- odpady drewna świeżego nieimpregnowane i niepolewane żadną substancją, o granulometrii od 0 do 30 mm (zrębki, trociny, rozdrobnione drewno, brykiet, itp.)
- paliwo o wilgotność bezwzględnej od 10% do 30 % w suchej masie
Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj.: kamienie, metal, mogących zakłócić pracę instalacji Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada materialnie za uszkodzenia urządzeń kotłowni wynikłe z niedotrzymania norm jakościowych. Odpowiada finansowo za awarie wynikłe wskutek niestosowania się do norm i zaleceń producenta urządzeń. Naprawy nie gwarancyjne pokrywa z własnych pieniędzy.

Zamawiający oddaje w użytkowanie kotłownię wraz z urządzeniami takimi jak.
1. Kocioł wodny Global F wielkość 60 z kompletem automatyki sterującej
i zabezpieczeniowej Moc wyjściowa 696 kW szt. 1
2. Kocioł wodny Global F wielkość 30 z kompletem automatyki sterującej
i zabezpieczeniowej Moc wyjściowa 348 kW szt. 1
3. Magneto-odmulacz typu FOM, 508/125 szt. 1
4. Refleksomat typ GG 2000 VS 150 szt. 1
5. Pompa obiegu Kotła Global F 60 firmy grundfos
typu UPS 65-120 F 3 stopniowa szt. 2
6. Pompa obiegu Kotła Global F 30 firmy grundfos
typu UPS 65-120 F 3 stopniowa szt. 1
7. pompa obiegowa instalacji co w budynku kotłowni UPS 25-20 180 szt. 1
8. Blok energetyczny c.w.u. 5 zbiorników z osprzętem
o łącznej objętości V=4,25 m3 kpl. 1
9. Zmiękczacz wody typu TW-OB.-035 szt. 1
10. Wodomierz JS 1,5 do pomiaru wody uzupełniającej szt. 1
11. Naczynie wzbiorcze typu B o pojemności użytkowej 400 dm3 szt. 1
12. Filtr Mechaniczny BB10/1AKF szt. 1
13. pompa wody uzupełniającej 65 PM. szt. 1
14. zbiornik wody uzdatnionej: zbiornik kondensatu typu A-1 wlk. 3
pojemności użytkowej 0,6 m3 szt. 1
15. monitoring wizyjny składajacy się z:
1) Kamera HikVision DS-2CD1041-I szt. 2
2) Rejestrator HIKVISION szt. 1
3) Dysk 4TB Seagate szt. 1
4) Rura do montażu kamer szt. 1
5) okablowanie
16. oraz wiele pomniejszych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kotłowni


Urządzenia i przedmioty zamontowane w kotłowni w Świątkach
w okresie do 2020 r. :
Naczynie wzbiorcze o pojemności 0,4m3 szt. 1
Blok energetyczny zbiorników c.w.u. szt. 7
Blok 100 – Buderus – 750L (właściciel wspólnota blok 100) szt. 1
Blok 104 – Buderus – 750L szt. 1
Przedszkole – Buderus – 750L (właściciel Urz. Gm.) szt. 1
Blok 102 – typ HSR-500 – 500L szt. 2
Blok 98 – typ HSR-500 – 500L szt. 2
ciepłociąg na osiedlu oraz do szkoły
IV. ZAKRES RZECZOWY

Przyjęcie do utrzymania i eksploatacji środków trwałych Kotłowni oraz, cały system ciepłowniczy na terenie miejscowości Świątki w zamian za czynsz dzierżawny w wysokości nie mniejszej niż koszt amortyzacji infrastruktury kotłowni i całej instalacji ciepłowniczej w kwocie 60 000,00 zł rocznie. Czynsz płatny miesięcznie po otrzymaniu faktury VAT od zamawiającego, do 10 każdego miesiąca w kwocie nie mniejszej niż 5 000,00 zł.
2. Z umowy dzierżawy wyłącza się pomieszczenia w budynku administracyjnym na poziomie 1 pietra i 2 piętra od strony wschodniej :
1) na 1 piętrze sala z siłownią po dawnym składzie opałowym o powierzchni 103,46 m2
2) na 2 piętrze pomieszczenie biurowe (dawniej pom. Energetyka) o powierzchni 8,68 m2
3) na 2 piętrze pomieszczenie biurowe (dawniej pom. Mechanika) o powierzchni 9,70 m2
4) na 2 piętrze pomieszczenie Magazynek (dawniej pom. Magazynek) o powierzchni 6,21m2
3. Przyjęcie do utrzymania i eksploatacji obecnych i nowych środków trwałych wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji umowy wynikającej z niniejszego zamówienia.
4. Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi energetyki cieplnej (USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.).
5. Ubezpieczenie siebie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.
6. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych.
7. Zwrot powierzonego mienia, w stanie niepogorszonym, na zakończenie umowy.
8. Zawieranie umów z podmiotami korzystającymi z dostawy ciepłej wody i energii cieplnej zgodnie z ofertą oraz z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2020, poz. 718).
9. Cena za energię taka sama dla wszystkich budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego .
10. Pobór przez przedsiębiorcę opłat za dostawę GJ zgodnie z ofertą przedstawioną w postępowaniu przetargowym Gminy Świątki. Opłata za GJ jest niezmienna. i jednakowa dla wszystkich budynków zamawiającego. Z pozostałymi odbiorcami operator może zawierać oddzielne umowy zapewniając im zgodne z prawem dostarczanie energi.
11. Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci.
12. Określania warunków technicznych i udzielanie zgody na podłączenia do sieci cieplnej.
13. Odbiór sieci i przyłączy ciepłowniczych.
14. Egzekucja należności od odbiorców nie regulujących opłat za dostawę ciepłej wody i energii cieplnej za okres realizacji zamówienia.
15. Posiadania całodobowego „Pogotowia ciepłowniczego” zdolnego do całodobowej obsługi w zakresie awarii ciepłowniczych.
16. Wykonawca ponosi opłaty i koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia tj.: opłaty za pobór wody, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, koszty zatrudnienia odpowiedniego personelu, koszty energii elektrycznej na podstawie faktur wystawianych przez dostawcę energii, oraz wszelkie inne opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń Kotłowni i sieci ciepowniczej jest m.in.:

1. Dbania o całodobową i bezawaryjną dostawę ciepła i ciepłej wody o parametrach określonych w obowiązujących przepisach,
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym Kotłowni i urządzeń ciepłowniczych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i ciepłociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i ciepłociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego piecy pomp i wszelkiej infrastruktury.

3. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach ciepłowniczych i przyłączach.
4. Niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych w kotłowni zakłócających ciągłość dostaw ciepła i ciepłej wody i prawidłową eksploatację sieci.
5. Czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Świątki 87
Świątki 11-008
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Świątki
Świątki 87
Świątki 11-008
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się