„Utrzymanie zieleni – usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest:
„Utrzymanie zieleni – usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”.
2.Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:
Usunięcie karp
1)Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
2)Odpady po usunięciu karp Wykonawca zutylizuje na własny koszt.
3)Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach.
4)Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca,
5)Miejsce po usuniętej karpie uzupełnić pospółką, grunt należy zagęszczać warstwami max. 20cm.
Lokalizacje i ilości karp do usunięcia zawierają tabele nr 1 i 2.

Tabela Nr 1
USUNIĘCIE KARP OD1
Lp. Nr drogi strona drogi Kilometraż Wielkość karpy-ilość mat. do zasypania dołu [m3] ilość
1. 1232N odc. Smykowo- Brzydowo lewa 6+100 1,5 1
2. 1232N odc. Kraplewo- Durąg lewa 13+300 1,5 1
3. 1232N odc. Kraplewo- Durąg prawa 13+300 1,5 1
4. 1233N odc. Turznica- Reszki lewa 3+200 1,5 1
5. 1261N odc. Frygnowo- Grunwald prawa 0+850 1,5 1
6. 3012N m Górka prawa 4+270 1,5 1
RAZEM 6

Tabela Nr 2
USUNIĘCIE KARP OD2
Lp. Nr drogi strona drogi Kilometraż Wielkość karpy-ilość mat. do zasypania dołu [m3] ilość
1. 1160N k. m. Podągi lewa 0+750 2,40 1
2. 1199N odc. Książnik - Boguchwały prawa 6+071 0,90 1
3. 1401N m. Pityny lewa 0+250 2,40 1
4. 1217N odc. Raj - Lubin prawa 2+450 1,20 1
5. 1219N odc. Słonecznik - Bartężek lewa 9+520 1,80 1
6. 1219N odc. Słonecznik - Bartężek lewa 9+131 4,60 1
7. 1928N k. m. Kreki lewa 0+666 0,60 1
8. 1928N m. Jarnołtowo prawa 7+973 2,80 1
9. 1201N odc. Bieniasze - Niegławki lewa 9+734 6,40 1
10. 1215N k. m. Jędrychówko lewa 6+020 1,20 1
11. 1215N k. m. Jędrychówko prawa 2+690 1,20 1
12. 1225N k. m. Tabórz lewa 2+510 2,30 1
13 1193N k. m. Warkały lewa 0+500 3,00 1
RAZEM 13

2.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp,
w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Grunwaldzka
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Grunwaldzka
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się