Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.
1.1. Rodzaj zamówienia – usługi.
1.2. Termin realizacji od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług:
2.1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;
2.2. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.2020.797 t.j.);
2.3. Prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.2020.797 t.j.);
2.4. Składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
2.5. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku.
3. Prognozowana szacunkowa ilość odpadów:
3.1. Odpady zmieszane [kod odpadu 20 03 01] – 220 Mg,
3.2. Odpady zbierane w sposób selektywny:
a) szkło[kod 15 01 07] - 54 Mg
b) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe [kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05] – 60Mg
c) papier i tektura [kod 15 01 01] – 9 Mg
d) odpady ulegające biodegradacji [kod 20 02 01] – 26,5 Mg

Przedstawione wielkości obrazują jedynie szacunkową ilość odpadów. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i zagospodarować faktyczną i rzeczywistą ilość odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Aleksandry Ogińskiej 11
Suchożebry 08-125
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Suchożebry
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
Suchożebry 08-125
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się