Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wierzchowicach w okresie od września do grudnia 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami:
1. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1369 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
4. Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XIV/81/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 roku poz. 5860) zmienionej Uchwałą Rady Gminy Krośnice Nr XVIII/120/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 roku poz. 5860).
5. Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XXIII/142/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 roku poz. 3950) zmienionej uchwałą Rady Gminy Krośnice Nr XXV/152/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XXIII/142/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 roku poz. 4685)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sportowa 4
Krośnice 56-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
Krośnice 56-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się