Zapewnienie odbioru (ważenie, załadunek, transport) i przetworzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednostek organizacyjnych Oddziału w Zielonej Górze- udzielenie zamówienia z podziałem na 4 części.

» Opis zapytania

Zapewnienie odbioru (ważenie, załadunek, transport) i przetworzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednostek organizacyjnych Oddziału w Zielonej Górze- udzielenie zamówienia z podziałem na 4 części.
Rodzaj procedury: Otwarta
Przedmiot zamówienia: Usługi Zapewnienie odbioru (ważenie, załadunek, transport) i przetworzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednostek organizacyjnych Oddziału w Zielonej Górze- udzielenie zamówienia z podziałem na 4 części.
Termin realizacji zamówienia: 24 - miesiąc/cy - licząc od daty udzielenia zamówienia
Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca przystępując do Postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: — część 1 – 13 000.00 PLN [trzynaście tysięcy złotych], — część 2 – 40 000,00 PLN [czterdzieści tysięcy złotych], — część 3 – 17 000,00 PLN [siedemnaście tysięcy złotych], — część 4 – 30 000,00 PLN [trzydzieści tysięcy złotych]. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu: Zamawiający dopuszcza przedłożenie celem potwierdzenia wniesienia wadium jednego dokumentu potwierdzającego wykonanie przelewu na kwotę wynikającą z sumowania w/w kwot i ilości części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 2. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Zamawiającego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej jako: „ZNWU”) w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Główne warunki finansowania i płatności: Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
Warunki uczestnictwa: Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, www.pgnig.pl


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, www.pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się