Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, a w okresie przerwy technologicznej przewidzianej od lipca do października odpady, które nie będą przyjmowane przez „Orli Staw” do „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z siedzibą w Witaszyczkach adres: Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
1) Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości z terenu Gminy Gołuchów.

2) Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami.
90.51.10.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów

3) Z terenu Gminy Gołuchów od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zebrano 1663,06 Mg odpadów komunalnych w tym:
- z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ~ 1 412,54 Mg
- z PSZOK ~ 250,52 Mg
- szczegółowy wykaz odebranych odpadów komunalnych w 2019 r. stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
- wykaz nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
Zarówno ilość nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych ulegają ciągłej zmianie.
4) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych.
a) Zmieszane odpady komunalne;
 jeden raz na dwa tygodnie we wszystkich nieruchomościach
 w zabudowie wielorodzinnej wyposażonej w kontenery po napełnieniu i zgłoszeniu przez Zarządcę, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
b) Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (odpady suche) należy usuwać w zabudowie jednorodzinnej, co najmniej raz na miesiąc, natomiast w zabudowie wielorodzinnej każdorazowo po napełnieniu pojemników w gniazdach - na zgłoszenie telefoniczne w terminie do 72 godzin od powiadomienia.
c) Wymaga się, aby Wykonawca odbierał przeterminowane leki z aptek raz w miesiącu, a w przypadku przepełnienia pojemnika także po telefonicznym powiadomieniu przez aptekę w terminie do 72 godzin od powiadomienia.
d) Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił częstotliwość wywozu odpadów biodegradowalnych – jeden raz na dwa tygodnie.

5) Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych) z częstotliwością określoną w ppkt. 5), lit. a – d, oraz z podziałem na następujące frakcje:
a) zmieszane odpady komunalne;
b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na:
- papier,
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady biodegradowalne (zielone) – ~65% gospodarstw wyposażonych jest w kompostowniki,
c) odpady wielkogabarytowe m.in. meble, wózki, rowery, wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego itp. - gromadzonych w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) w Gołuchowie
d) komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowanych olejów i tłuszczów, przenośnych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw domowych - gromadzonych w SPSZOK w Gołuchowie;
e) komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków - gromadzonych w Aptekach i SPSZOK w Gołuchowie;
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji - gromadzonych w SPSZOK w Gołuchowie.

6) Odpady należy odbierać
 odpady wymienione w ppkt. 5) a) i b) należy odbierać od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gołuchów wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z częstotliwością określoną w ppkt. 4), lit. a – d
 odpady wymienione w ppkt. 5) c), d), e) i f) należy odbierać z terenu SPSZOK w Gołuchowie po każdorazowym powiadomieniu przez Zamawiającego w terminie do 72 godzin od powiadomienia.
 w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zażyczy sobie odbiór pojemników z odpadami bezpośrednio z posesji, wówczas wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania takiej usługi na postawie umowy cywilnoprawnej między wykonawcą a właścicielem nieruchomości.
7) Liczba mieszkańców na terenie Gminy Gołuchów: 10 765 stan na 01.01.2020r.
8) Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
a) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu: miesięcznych raportów zawierających informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (rodzaj, kod odebranych odpadów komunalnych) w szczególności:
 odpadów zmieszanych, [Mg];
 odpadów biodegradowalnych (zielonych), [Mg];
 odpadów selektywnie zebranych z podziałem na : papier i metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz szkło [Mg];
 odpadów wielkogabarytowych, [Mg];
 odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych olejów i tłuszczów, przenośnych baterii i akumulatorów, zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, chemikaliów, [Mg];
 zużytych opon z gospodarstw domowych, [Mg];
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, [Mg];
c) wykazu nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
d) Wykonawca sporządza Raport w formie pisemnej lub elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy.
e) Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje raport lub zgłasza uwagi.
f) Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury za Wykonaną usługę.
9) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:
a) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.).
b) Wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów.
10) Kody kreskowe na pojemnikach
a) Pojemniki na odpady należy opatrzyć kodami kreskowymi lub chipami.
b) Kody kreskowe lub chipy mają być umieszczone na głównym pojemniku oraz na każdym dodatkowym pojemniku.
c) Kody lub chipy zostaną umieszczone na pojemnikach przez wykonawcę przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów. W przypadku, gdy kod jest nieczytelny lub niewłaściwy zobowiązuje się wykonawcę do posiadania klasera z kodami na taką okoliczność.
d) System informatyczny po przypisaniu pojemników do nieruchomości nada im unikalne kody jednoznacznie identyfikujące:
- Nieruchomość
- Rodzaj pojemnika
- Rodzaj odpadów
e) Wykonawca zapewni utrzymanie w należytym porządku umieszczonych kodów kreskowych lub chipów oraz niezwłocznie uzupełni powstałe braki.
f) Wykaz kodów kreskowych lub chipów dla nieruchomości zostanie udostępniony Zamawiającemu w Systemie Informatycznym Zamawiającego w formie plików PDF.
11) Kontrole nieruchomości
Przedsiębiorca ma obowiązek kontroli przestrzegania regulaminu przez mieszkańców w obszarze przekazywanych odpadów.
12) W zakresie wymagań dot. pojemników/worków na odpady komunalne zbierane selektywnie i odbierane bezpośrednio z nieruchomości:
a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki do odpadów selektywnie zbieranych (kontenery, pojemniki lub worki) dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w terminie do 30 czerwca 2020r. Następnie po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych Wykonawca winien dostarczyć właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, których nie wyposażył w pojemniki nowe worki do selektywnego zbierania przy wejściu na nieruchomość w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.
b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić worki do pojemników na przeterminowane leki ustawionych w aptekach.
c) Wykonawca zobowiązany jest w ostatnim dniu trwania umowy do usunięcia pojemników z terenów nieruchomości, które były wyposażone w pojemniki Wykonawcy oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym.
d) Wykonawca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia opróżnianego kontenera lub pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji.
e) Lokalizacje pojemników w zabudowie wielorodzinnej należy uzgodnić z zarządcą danej nieruchomości.
f) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
- w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego;
- w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;
- niezależnie od warunków atmosferycznych;
- pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych i wielkogabarytowych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.
g) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
h) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok pergoli śmietnikowych i pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania lub pojemnik będzie przepełniony.
i) Worki i pojemniki na odpady komunalne zbierane selektywnie przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom, winny być oznakowane w logo firmy oraz zawierać informację o sposobie korzystania z nich;
13) Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je, jako zmieszane odpady komunalne i w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia powiadomić o tym Gminę. Informacja powinna zawierać w szczególności:
a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołuchów;
b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników (kontenerów, worków itp.) do konkretnej nieruchomości;
c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane.
14) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów w szczególności:
a) odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy;
b) odbiór odpadów, powinien zostać ustalony w ten sam dzień tygodnia ;
c) w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy;
d) zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak, aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania;
15) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym:
a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów;
b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych, itd.;
c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych odpadów z nieruchomości;
d) harmonogram obejmujący okres od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca 2020r.

16) Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres, na jaki został przygotowany.

17) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych w terminie 30 czerwca 2020r. w następujących formach:
a) dla zabudowy wielorodzinnej – 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego zarządcy nieruchomości;
b) dla pozostałych – 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdej nieruchomości.

Zamawiający uznaje, że wystarczającym dla obowiązku doręczenia harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej dodatkowo umieszczenie harmonogramu na tablicy ogłoszeń (za zgodą zarządzającego nieruchomością).
18) W zakresie ilości odbieranych odpadów komunalnych:
odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych następujących ilości odpadów:
a) komunalnych odpadów zmieszanych - w każdej ilości,
b) makulatury (papieru i tektury) – w każdej ilości,
c) szkła – w każdej ilości,
d) plastiku (tworzyw sztucznych), opakowań wielomateriałowych (kartoników po mleku i sokach itp.) i metalu – w każdej ilości,
e) odpadów biodegradowalnych – w każdej ilości,
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – na terenie SPSZOK w każdej ilości,
g) wielkogabarytowych i zużytych opon – na terenie SPSZOK w każdej ilości,
h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu - na terenie SPSZOK w każdej ilości,
i) przeterminowanych leków – na terenie SPSZOK i aptekach w każdej ilości,
j) zużytych baterii i akumulatorów– na terenie SPSZOK w każdej ilości,
k) innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych – na terenie SPSZOK w każdej ilości (nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych),
l) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji – na terenie SPSZOK w każdej ilości.
19) Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach odbierze na zgłoszenie Zamawiającego odpady poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane w pojemnikach i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców.
20) Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy na odbieranie i transport odpadów komunalnych zawartej z Zamawiającym do kolportowania przy okazji odbioru odpadów ulotek informacyjnych sporządzonych przez Zamawiającego, kierowanych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na temat systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Gołuchów.

21) W zakresie transportu odpadów komunalnych:
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę.

22) Inne obowiązki Wykonawcy:
a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Gołuchów do niezbędnego minimum,
b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
c) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,
d) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo transportowej,
e) wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Wszystkie pojazdy na dzień 1 lipca 2019r. muszą być wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikacje tych danych. Poza wymaganiami określonymi w niniejszym punkcie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122).
f) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy,
g) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,
h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
i) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,
j) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy
23) Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące zamówienie były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
b) Wykonawca, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę lub w ciągu 5 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w lit. a) oraz kopii umów o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi pracowników (wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności);
c) Zamawiający ma prawo w okresie realizacji zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia;
d) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji i dokumentów, o których mowa w lit. b) i c) Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł;
e) w przypadku wykonywania czynności określonych w lit. a) przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Lipowa 1
Gołuchów 63-322
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Gołuchów
ul. Lipowa 1
Gołuchów 63-322
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się