Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz.833 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do Punktów Poboru En. Elektrycznej (PPE) wymienionych w Części III do SIWZ. Szacowany wolumen energii elektrycznej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. (12 miesięcy) wynosi 1 528,115 MWh. Łączna ilość PPE wynosi 140 szt.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucja energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
4. Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że posiada Generalną Umowę Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Gminy Lubsko.
5. Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję en. elektrycznej) na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (Część III do SIWZ – załącznik nr 1 do umowy) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea Operator Sp. z o.o.) – celem uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 01.09.2020 r.
W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa ( w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś Punktu Poboru Energii Elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status „negatywny”) o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
6. Zamawiający w Części II do SIWZ zawarł istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.
7. Zamawiającemu przysługuje, w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej, prawo do zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej na ogólnie obowiązujących zasadach wskazanych przez OSD oraz przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 1
Lubsko 68-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Lubsko
Plac Wolności 1
Lubsko 68-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się