Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego, zgodnie z niniejszą specyfikacją (wraz ze wzorem umowy) oraz Programem funkcjonalno-użytkowym. Planowane przedsięwzięcie – PSZOK – będzie zlokalizowane na dz. ew. nr 787/2 i 789 w Krośnie Odrzańskim. Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne oraz przedmioty przeznaczone do ponownego użycia dostarczone przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, wybudowania i wyposażenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, w tym także pozwolenia na użytkowanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia (podstawa wystawienia faktury końcowej). Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i – zależna od powyższego – eksploatacja PSZOK-u była zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi, a także przepisami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwiązania, w tym techniczne, budowlane, wyposażenie, treść i formę tablic informacyjnych należy uzgadniać z Zamawiającym.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:
1) powierzchnie utwardzone PSZOK:
‒ z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac o powierzchni 3 000-3 100 m2, w tym powierzchnia pod planowane wiaty, boksy i magazyny,
‒ z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy (chodniki), w tym ścieżka edukacyjna oraz taras edukacyjny, łączne powierzchnia 900-1 000 m2;
2) salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowym (biuro, szatnie, kuchnia, magazyn techniczny);
3) magazyn trójdzielny na odpady, w tym odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady i przedmioty do ponownego użycia, w tym punkt przyjęcia odpadów i przedmiotów do ponownego użycia oraz warsztat (punkt naprawy i przygotowania odpadów do ponownego użycia);
4) zadaszone boksy magazynowe na odpady;
5) magazyny o konstrukcji stalowej (obudowane blachą trapezową) do magazynowania odpadów;
6) najazdowa rampa rozładunkowa wraz z wiatą (zadaszenie obszaru powierzchni rampy oraz kontenerów przy rampie);
7) wiata z myjką;
8) infrastruktura towarzysząca, instalacje i urządzenia.

W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. Zbierane i magazynowane będą:
• inne niż niebezpieczne odpady komunalne,
• odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),
• przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

Zbierane i magazynowane będą następujące frakcje odpadów:
1) odpady wielkogabarytowe,
2) opony samochodów osobowych i jednośladów,
3) odpady zielone,
4) odpady budowlane i remontowe (w szczególności gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy),
5) drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa (nie wyklucza się selektywnej zbiórki drewna impregnowanego),
6) styropian opakowaniowy,
7) papier i tektura,
8) szkło opakowaniowe,
9) szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie – okienne),
10) metale,
11) tworzywa sztuczne (opakowaniowe),
12) tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe),
13) odzież i tekstylia,
14) opakowania wielomateriałowe,
15) popioły,
16) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
17) odpady niebezpieczne.

Do zbierania odpadów przewiduje się wykorzystanie magazynów w formie boksów, wiat, magazynów kontenerowych, kontenerów hakowych o pojemności 7-40m3 oraz pojemników o pojemności ok. 1,1 m3. Dla frakcji odpadów zbieranych w najmniejszych ilościach przewiduje się najmniejsze pojemniki 240l. W zależności od potrzeb i skali przywożonych przez mieszkańców do PSZOK odpadów, wielkość kontenerów i pojemniki dla poszczególnych rodzajów odpadów będzie się zmieniać.
W PSZOK będą też zbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dla których przewidziano oddzielny magazyn. Wewnątrz magazynu zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przewiduje się szczelne pojemniki na poszczególne frakcje odpadów niebezpiecznych. Zbierane będą następujące frakcje:
1) akumulatory,
2) baterie,
3) lampy fluorescencyjne,
4) przeterminowane leki,
5) termometry rtęciowe,
6) rozpuszczalniki,
7) kwasy,
8) oleje i tłuszcze inne niż jadalne,
9) opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi,
10) środki ochrony roślin,
11) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
12) detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkańcy przynieść będą mogli odpady i przedmioty nadające się do ponownego użycia. Część z nich niewymagająca napraw przekazywana będzie zainteresowanym mieszkańcom. Odpady wymagające napraw poddawane będą procesowi przygotowaniu do ponownego użycia, czyli naprawiane, przywracane im będą wartości użytkowe.

Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania, w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiającego ma pełnić także następujące funkcje:
1) edukacyjną i informacyjną – (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:
• zasad funkcjonowania PSZOK i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w systemie funkcjonującym na terenie Gminy, w tym w gminie gdzie tworzony jest punkt, zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dalszych sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych,
• hierarchii postępowania z odpadami,
• zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym np. miejsce zbiórki przedmiotów do ponownego użycia, przedstawianie przykładów ponownego wykorzystania odpadów, kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach;
2) ponownego wykorzystania odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów – w PSZOK przewidziane jest „pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia”, w którym przewidziana jest:
• zbiórka przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia, które przekazywane będą zainteresowanym mieszkańcom,
• naprawa (przygotowanie do ponownego użycia) przedmiotów i odpadów, głównie wielkogabarytowych nadających się do ponownego wykorzystania, które również przekazywane będą zainteresowanym mieszkańcom.

Należy także wykonać ogrodzenie, instalację elektryczna, monitoringowa i alarmowa, wodną ściekową, nasadzenia zieleni, oznakować, oraz wyposażyć obiekt w niezbędne wyposażenie, w tym w szczególności w elementy wskazane w PFU i formularzu ofertowym.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania:
• dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie budowy PSZOK, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego, wykonanie certyfikatów energetycznych dla obiektu,
• harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych określające grupy robót oraz dostaw,
• wykonania zadania zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ.

W zakresie zamówienia znajduje się również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej u Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy i przepisów powszechnie obowiązujących. Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi w ilościach wskazanych w PFU. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu. Dokumentację wymienioną powyżej wraz z kopią pełnej dokumentacji formalno-prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przyłączy itp.) należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej na CD zapisana w formacie PDF.
Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy wniosek o dofinansowanie oraz PFU. Nie przewiduje się żeby wymogi wniosku o dofinansowanie lub zapisy studiów mogły wygenerować koszty na etapie projektowania i wykonawstwa, tym niemniej Wykonawca może je zgłosić w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy w formie roszczenia, pod rygorem braku możliwość powoływania się na te okoliczności w terminie późniejszym.

UWAGI:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania nieistotnych zmian na etapie wykonawstwa oraz zatwierdzania rozwiązań pod względem estetycznym i kolorystycznym.
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek oraz dostarczy wszelką dokumentację wbudowanych materiałów, potwierdzeń dokonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi dla danego typu obiektów.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
• ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
• nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2020 | 07:45


» Lokalizacja

ul. Parkowa 1
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się