Wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego. Rodzaj, ilości oraz częstotliwość opróżniania pojemników z poszczególnych jednostek zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Kody odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia: 20 01 01 – papier i tektura, 20 01 02 – szkło, 20 01 39 – tworzywa sztuczne, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 – odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), 15 01 01 – opakowanie z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzysz sztucznych, 15 01 07 – opakowania ze szkła 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia zgodnie z podziałem na zadania szczegółowo określonym w załączniku do SIWZ. 4. Postępowanie obejmuje trzy zadania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się