Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych – numer postępowania: 21/ZP/20.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych. 2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do opróżniania 151 szt. koszy na odpady niesegregowane, ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola, minimum 5 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem, który stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przestawiania koszy na odpady niesegregowane, możliwość dostawy koszy ulicznych bądź wkładów do koszy ulicznych wraz z usługą montażu oraz możliwość wymiany starego kosza ulicznego na nowy (komplet: wkład i kosz betonowy) wraz z zabraniem starych koszy i wkładów. 3. Szczegółowy zakres, warunki i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z formularzem cenowym, dokumenty wskazujące: parametry techniczne koszy i wkładów do koszy wraz z przykładami koszy, które są rozmieszczone na terenie Dzielnicy Wola, parametry techniczne nowych koszy, które będą zastępowały kosze rozmieszczone na terenie Dzielnicy Wola oraz wykaz rozmieszczenia koszy, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu i są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: www.wola.waw.pl 4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z opróżnianiem koszy ulicznych, podczas realizacji niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy. 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie formalno-prawnym: Tomasz Wojda - tel. 22 44-35-685. - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Jacek Woźniak – tel. 22 44-35-730.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się