ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEGNICKIE POLE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Legnickie Pole, w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na w gminach (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), obowiązującym miejscowo planem gospodarki odpadami oraz zapisami projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy legnickie Pole.
Przedmiot zamówienia wg CPV:
90500000-2 Usługi związane z odpadami,
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów,
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami,

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:
2.1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zmieszanych z popiołem o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej ok. 1 165,0 Mg;
2.2. odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01, 20 01 08 w ilości szacunkowej ok. 430,00 Mg;
2.3. papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury o kodach 20 01 01, 15 01 01 w ilości szacunkowej ok. 17,2 Mg;
2.4. tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali, opakowań z tworzyw sztucznych o kodach 15 01 02, 20 01 15 01 04, 20 01 40 39 w ilości szacunkowej ok. 140,00Mg;
2.5. szkła, opakowań ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 07 w ilości szacunkowej ok. 103,40/Mg;
2.6. odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w ilości szacunkowej ok. 41,90 Mg;
2.7. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20, 01 23 i 20 01 35 o kodzie 20 01 36 w ilości szacunkowej 12,40 Mg.
2.8. zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości szacunkowej ok.15,00 Mg
3. Sposób świadczenia usługi:
3.1.W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) dla: instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej.
3.2. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), dalej określaną jako „Karta Przekazania Odpadów”), przekazaną Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z karty muszą być zgodne z kwitami wagowymi, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.
3.3. Wskazane w SIWZ szacunkowe ilości odpadów komunalnych, stanowią przewidywaną ilość do przekazania w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021r. odpadów komunalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wskazanych w pkt. 2. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do zagospodarowania mniejszej lub większej ilości odpadów danego rodzaju po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie.
3.4. Jeżeli instalacja komunalna wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu Gminy Legnickie Pole, Wykonawca będzie musiał wskazać inna instalację komunalną, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do instalacji komunalnej. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na odległość od Gminy Legnickie Pole większą niż odległość instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikających z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość.
3.5. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na instalację komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inna instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów.
3.6. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 3.5. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie że jest w stanie przyjąć odpady do swojej instalacji komunalnej najpóźniej w pierwszym dniu po zakończeniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów komunalnych.
3.7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych.
3.8. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach co najmniej od 8:00 do 16:00.
3.9. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
a) ważenie odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego;
b) dokumentowanie przez Wykonawcę dostawy odpadów. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię w/w dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie w/w dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz Kartami przekazania odpadów;
c) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tychże przepisach.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonujące obowiązki w zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługujących urządzenia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, wykonujących czynności sortowania odpadów itp.
Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – ogólne warunki umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofer`a 1
Legnickie Pole 59-241
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Legnickie Pole
ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofer`a 1
Legnickie Pole 59-241
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się