Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniew

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) gminy Wiśniew. Łączna szacunkowa ilość odpadów całego przedmiotu zamówienia wynosi: 1399,80 Mg.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnych o kodzie 200301 w szacunkowej ilości: 563,00 Mg.
2) Segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:
a) Opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101 w szacunkowej ilości: 22,80 Mg;
b) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102 (w tym metal i wielomateriałowe) w szacunkowej ilości: 196,00 Mg;
c) Opakowania ze szkła o odzie 150107 w szacunkowej ilości: 197,00 Mg;
d) Zużyte opony o kodzie 160103 w szacunkowej ilości: 21,00 Mg;
e) Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego o kodzie 170107, 170101 o szacunkowej ilości: 100,00 Mg;
f) Popiół z palenisk domowych o kodzie 200199 w szacunkowej ilości: 122,00 Mg;
g) Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 200201 w szacunkowej ilości: 34,00 Mg;
h) Szkło o kodzie 1702020 w szacunkowej ilości: 25,00 Mg;
i) Odpady wielogabarytowe o kodzie 200307 w szacunkowej ilości: 120,00 Mg;
j) Materiały izolacyjne o kodzie 170604 w szacunkowej ilości: 30,00 Mg
3. Sposób świadczenia usług:
1) W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostowania), składania odpadów powstałych w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej.
UWAGA: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadu wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.
2) Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów(rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz.U. z 2019 r., poz. 819), dalej określona jako „Karta Przekazania Odpadów”, przekazaną Zamawiającemu wraz z fakturą za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z karty muszą być zgodne z kwitami wagowymi, o których mowa w ust. 4, którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni.
3) Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu gminy Wiśniew, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do instalacji komunalnej. W takiej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na odległość od Gminy Wiśniew większą niż odległość instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość.
4) Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na instalację komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów.
5) W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów do swojej instalacji komunalnej najpóźniej w o pierwszym dniu po zakończeniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów komunalnych.
6) Wykonawca poinformuje zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych.
7) Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 12:00.
4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Ważenie odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego;
2) Dokumentowanie przez Wykonawcę dostawy odpadów. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię ww. dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie ww. dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz z karatami przekazywania odpadów.
3) Przekazanie zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tychże przepisach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Siedlecka 13
Wiśniew 08-112
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wiśniew
ul. Siedlecka 13
Wiśniew 08-112
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się