Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami.
Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2019r. poz.2010) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Chreptowicza 25
Mokobody 08-124
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Mokobody
Plac Chreptowicza 25
Mokobody 08-124
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się