Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wyznaczonych na terenie gminy Czyżew, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów. Kod odbioru odpadów: 02 01 04. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to 372,171 Mg (t). UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości odpadów do odbioru, której konieczność będzie wynikała z uzasadnionych przyczyn i okoliczności np. na skutek wyczerpania krajowego limitu pomocy de minimis dla rolników.
2. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wyznaczy 4 (maksymalnie 5) punkty zbiórki, gdzie zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wyznaczonych punktów zbiórek i terminów ich przeprowadzenia. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w programie we własnym zakresie dostarczą folie rolniczą, odpady z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.
3. Chęć udziału w programie zdeklarowało 261 gospodarstw.
4. Do zadań Wykonawcy należy:
a) zważenie na miejscu zbiórki dostarczonych odpadów przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń
b) spisanie z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów, którego jeden egzemplarz ma być przekazany Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
b.1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
b.2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag,
b.3) datę odbioru
b.4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania typu Big Bag;
b.5) podpis właściciela/ użytkownika
b.6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
b.7) pieczęć firmową wykonawcy,
c) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów,
d) uprzątnięcie terenów, na których będą przeprowadzane zbiórki odpadów,
e) transport odebranych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
f) rozładunek i przekazanie odpadów rolniczych do odzysku lub unieszkodliwienia
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. 797 tj.).
7. Dokumenty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
8. Po zakończeniu zbiórki odpadów, wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag, a także:
a) Oryginały protokołów odbioru usług podpisanych przez Wykonawcę i osobę przekazującą odpady,
b) Wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów przez Wykonawcę oraz zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
c) Wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz z ich zbiorczym zestawieniem.
d) Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
9. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.
10. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.
11. Przedsięwzięcie będące przedmiotem zamówienia jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 34
Czyżew 18-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
Czyżew 18-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się