Na usługę w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych wraz z dzierżawą prasy na odpady

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
• usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych nieprasowanych i prasowanych, a także gruzu, wytwarzanych przez Głogowski Szpital Powiatowy
sp. z o.o. (ulica Kościuszki 15 – Szpital i Przychodn1a Specjalistyczna - ulica Kościuszki 15A), o następującym kodzie:
 20 02 00 - odpady z ogrodów i parków
 20 03 01 - mieszane odpady komunalne
 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe
 20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
 17 01 01 - gruz
• najem 1szt prasy na odpady (prasokontener).
Przedmiot zamówienia stanowi jedno niepodzielne zadanie.
W celu gromadzenia odpadów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamykane od góry kontenery i utrzyma je w należytym stanie technicznym i estetycznym.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce podstawienia kontenerów na czas trwania umowy w następujących ilościach:
• 1 szt. - o pojemności od 7 m³ do 10 m³
• 4 szt. – o pojemności od 1100 l (wózki) oraz kontenery do doraźnego wykonywania usługi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany:
• miesięcznej ilości usuwanych odpadów w zależności od potrzeb (zwiększenia, zmniejszenia);
• ilości kontenerów;
• częstotliwości odbioru odpadów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje :
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
umowy ramowej.
wykorzystania aukcji elektronicznej.
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy zmiana w trakcie realizacji umowy dotyczyć będzie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami
90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 15
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 15
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się