Odbiór i zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków w Przeworsku

» Opis zapytania

• Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) powstających w oczyszczalni ścieków Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres oczyszczalni: ul. Gorliczyńska 31b, 37-200 Przeworsk, poprzez odzysk albo unieszkodliwienie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.
• Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: 2000 Mg o uwodnieniu 75-86%. w tym 1600 Mg w okresie innym niż zimowy oraz 400 Mg w okresie zimowym. Podana ilość osadów, jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie oraz o żadne dodatkowe roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
• Realizacja zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa tj. w szczególności:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701)
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396.)
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U.2015 poz. 257)
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819 z późn. zm.)
• Zamawiający wymaga stosowania jednego z alternatywnych wariantów wykonania usługi tj.:
a) Wariant 1:
 Mieszane, rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych.
W wariancie tym Wykonawca zapewnia co najmniej przez część okresu trwania umowy rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga innej niż rolniczej metody zagospodarowania w tzw. okresie zimowym czyli w przypadku wystąpienia terenów czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem (art. 96 ust. 12 pkt 5 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów metodą inną niż rolnicza również poza okresem zimowym. Inną niż rolniczą metodą zagospodarowania osadów należy rozumieć metodę opisana przez oferenta w opisie sposobu zagospodarowania osadów ściekowych (zgodnie z Rozdział VI lit. C pkt. 1 ppkt 1.3)
b) Wariant 2 :
 Inne niż rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych (przez cały okres trwania umowy) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• W przypadku stosowania Wariantu 1 Wykonawca jest zobowiązany skalkulować w ofercie przetargowej koszt badania gruntów na których mają być stosowane osady. Częstotliwość badań i ich standard musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu aktualne wyniki badań gruntów (wykonanych maksymalnie 3 miesiąca przed terminem zamiaru zastosowania osadów na danym gruncie) celem ustalenia przez Zamawiającego dawki osadu do zastosowania na tych gruntach. Pobór i badania gruntu należy zlecać laboratorium posiadającemu akredytację na wykonywanie tego typu badań. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania Zamawiającemu map ewidencji gruntów z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane.
• W przypadku stosowania Wariantu 2 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwienie), obejmujący kod odpadu, którego zagospodarowanie stanowi przedmiot zamówienia, wydanej przez właściwy organ. Wykonawca w takiej sytuacji ponosi całkowitą odpowiedzialność ze odebrane od Zamawiającego ustabilizowane osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób ich zagospodarowania.
• Osady ściekowe przeznaczone do zagospodarowania, są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków w Przeworsku. Osady z miejsca tymczasowego składowania do miejsca ich zagospodarowania przewożone będą transportem Wykonawcy.
• Odpady winy być wywożone według potrzeb oczyszczalni, rozpoczęcie wywozu powinno nastąpić do dwóch dni od zgłoszenia telefonicznego, wywóz jednej partii nie mniej niż 48 Mg. Wywóz powinien trwać nie dłużej niż 2 dni robocze.
• Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie odpowiedniego organu w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.
• Transport winien być prowadzony zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka transportu. W przypadku wypadnięcia odpadu Wykonawca winien bezzwłocznie zabezpieczyć teren zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym oraz niezwłocznie uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. Pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku takiego zdarzenia ponosi Wykonawca. Przy załadunku, transporcie i wyładunku odpadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych.
• Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie osadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy: pojazd do transportu oraz ładowarka.
• Samochody do transportu odpadów muszą mieć uszczelnione skrzynie ładunkowe oraz dodatkowe zabezpieczenia skrzyń ładunkowych przed przypadkowym otwarciem. Skrzynie ładunkowe muszą być zakrywane plandekami.
• Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy aktualne wyniki badań przed rozpoczęciem ich przekazywania.
• Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o Kartę przekazania odpadu potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2019 poz. 819 r. z późn. zm.).
• Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty wariant (wariant 1 lub wariant 2), który będzie stosować w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wskazanego w ofercie wariantu na etapie realizacji umowy.
• Do Wykonawcy i na jego koszt, należy zważenie osadu i przekazanie tego wyniku pomiaru Zamawiającemu, (karty wagowe do każdej karty przekazania odpadu).
• Odpady winny być wywożone zgodnie z terminami ustalonymi w niniejszej specyfikacji i Umowie.
• Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków
ul. Gorliczyńska 31b , 37-200 Przeworsk, niemniej jednak nie jest to warunek konieczny udziału w postępowaniu.
Uwagi:
• Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i z którym zostanie zawarta umowa, w okresie realizacji umowy jest zobowiązany do posiadania wszelkich aktualnych i prawomocnych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia. W/w zezwolenia, zgody, decyzje mają zapewnić odbiór odpadów co najmniej w ilości objętej zamówieniem.
• Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, o wstrzymaniu lub cofnięciu pozwoleń na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia lub o utracie zdolności do jej wykonania.
• Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niz. w ciągu 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, o jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciw Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizacje umowy z Zamawiającym, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszeniu przepisów ochrony środowiska. Od Wykonawcy wymagana jest solidność i niezawodność wykonywanej usługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Mickiewicza 8
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Pl. Mickiewicza 8
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się