Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Wielkość, zakres, rodzaj i ilość lub określenie zapotrzebowania i wymagań:
Zamówienie obejmuje swoim zakresem usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 04. Średnia ilość na 12 miesięcy: 42 000 kg (przyjęto 3500kg na miesiąc – ilości te mogą ulegać zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, tj. zwiększeniu/ zmniejszeniu).
Odbiór odpadów medycznych: co najmniej dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godzinach między 7.00 – 15.00 ze składów odpadów Zamawiającego zlokalizowanych przy: ul. Niepodległości 1, w Pionkach, ul. Harcerskiej 1, w Pionkach, ul. Sienkiewicza 29, w Pionkach. Odbiór odpadów odbywać się będzie partiami na podstawie zleceń składanych pisemnie lub drogą elektroniczną (np. fax, e-mail) za potwierdzeniem ich odbioru.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
• Wszystkie odpady będą zapakowane w pojemniki i worki foliowe zamknięte i oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności przepisami rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975).
• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojemników i worków na odbiór odpadów wg ilości i rodzaju wskazanego przez Zamawiającego w zakresie objętym umową.
• W zakresie świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór i transport wymienionych odpadów z miejsca ich składowania u Zamawiającego do zakładu unieszkodliwiającego odpady tego typu i ich utylizację z zachowaniem przepisów obowiązujących przy świadczeniu usług w zakresie odpadów medycznych.
• Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały, produkty oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji usług objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania, mając na uwadze, że transport odpadów odbywać się będzie pojazdem lub pojazdami przystosowanymi do przewożenia odpadów zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 154) a unieszkodliwianie odpadów medycznych realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Zasada bliskości: zgodnie art. 20 ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.
• Metoda unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z art. 95 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.) – zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:40


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 29
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Sienkiewicza 29
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się