Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych oraz odpadów budowlanych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz jej jednostek podległych

» Opis zapytania

Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z Wykonawców dokładnie zapozna się z niniejszą specyfikacją oraz kompletem materiałów przekazanych dla opracowania oferty.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych
z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz jej jednostek podległych

3.1. Klauzula zatrudnienia - na podstawie 29 ust. 3a Ustawy Pzp - Wykonawca/podwykonawca
zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych.

3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej jednej osoby
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na załadunku odpadów
do specjalistycznego środka transportu i ich wywozie.

3.3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa
w ust. 3.2 Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku
w postaci:
a) Pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
b) Potwierdzonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
c) Dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

3.4. Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu z wyznaczonym terminie dowodów, o których mowa w ust. 3.3. będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 3.2.

3.5. Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ust. 3.2 zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.

3.6. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, których mowa w ust. 3.2 dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców.

3.7. Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych
w niniejszym punkcie osób do wykonania czynności w ust. 3.2, jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ust. 3.2.

3.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3.9. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 3.2 przez okres
co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do czasu, w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3.10. Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ust. 3.2 nie dotyczy Wykonawcy i podwykonawcy realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem zamówienia bez potrzeby pozyskiwania pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu zamówienia dostaw.

3.11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia dla danej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w ust. 3.3.

3.12. Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca przez okres co najmniej 1 miesiąca nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych
w ust.3.2 i 3.3.

3.13. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

3.14. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

3.15. W przypadku, o którym mowa w ust. 3.9 Zamawiający ma prawo na czas wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, polecić realizację tego przedmiotu zamówienia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3.16. Egzekwowanie kosztów o których mowa w ust. 3.15 nastąpić może w szczególności poprzez potrącenie z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3.17. Szczegółowy wykaz obiektów z wyszczególnionym zapotrzebowaniem na odbiór i transport odpadów zawiera Formularz Ofertowy Załącznik nr 1-41 do SIWZ,

3.18. Szczegółowe warunku realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy Załącznik nr 44 do SIWZ .

3.19. Podane ilości odpadów stanowią podstawę do wyliczenia ceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu. Określone przez Zamawiającego w SIWZ ilości odpadów są ilościami szacunkowymi
i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich przekazania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niewyczerpania maksymalnej wartości umowy.

3.20. Faktyczna ilość odbieranych odpadów zależna będzie od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.

3.21. Wykonawca zobowiązany jest:
a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki;
b) załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy;
c) zachowania czystości w miejscu wykonywania usługi;
d) zabezpieczenia miejsca pod względem BHP
e) utrzymywania pojemników w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę.

3.22. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 800 – 1500 w terminach ustalonych przez przedstawicieli Stron, lub na zgłoszenie telefoniczne, najpóźniej w ciągu 3 dni po dniu zgłoszenia potrzeby wywozu.

3.23. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór przez niego odpadów, który będzie każdorazowo podpisywany przez osobę przekazującą odpady ze strony Zamawiającego.

3.24. Wynagrodzenie za wykonanie usługi określone w Formularzu Ofertowym obejmuje wszystkie koszty
i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3.25. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635).

3.26. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywartnym (Dz. U. 2018 poz. 2191).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

11 Listopada 37/59
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
11 Listopada 37/59
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się