Odbiór i transport zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu, zużytych opon oraz olejów silnikowych, przekładniowych z PSZOK na terenie Gminy Radzyń Podlaski”

» Opis zapytania

IV. Określenie przedmiotu zamówienia
Nazwa Zamówienia nadana przez Zamawiającego: ”Odbiór i transport zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu, zużytych opon oraz olejów silnikowych, przekładniowych z PSZOK na terenie Gminy Radzyń Podlaski”


1.Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu, zużytych opon oraz olejów silnikowych, przekładniowych z PSZOK na terenie Gminy Radzyń Podlaski

Szacunkowa ilośc odpadów dostarczanych na PSZOK:
Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość w Mg
Część I zamówienia: Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03 17 09 04 190
Część II zamówienia: Zużyte opony 16 01 03 13
Część III zamówienia: Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08 0,012.Wymagania podstawowe:
a)Odbiór i transport odpadów winien następować zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) , w Ustawie o odpadach tj. Dz. U z 2020 r. poz.797).
b)Odbiór odpadów z PSZOK odbywać się będzie na każdorazowe zlecenie Zamawiającego w sposób telefoniczny i/lub za pomocą e- mail.. Zamówienie obejmuje odbiór odpadów z PSZOK oraz ich zagospodarowanie. Termin odbioru w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia.
c) Odbiór odpadów będzie potwierdzony przez kartę przekazania odpadów(BDO).
d)W przypadku braku odbioru odpadów zakresie części I,i/lub II i /lub III zamówienia po zgłoszeniu telefonicznym opisanym w pkt. b, Wykonawca zobowiązany będzie w formie pisemnej przekazać do Zamawiającego informację o powodach opóźnień. Dopuszcza się przekazywanie informacji za pomocą poczty elektronicznej.
e) Wykonawca świadczący usługę w zakresie części I zamówienia: winien dostarczyć 2 kontenery KP-15 w celu gromadzenia odpadów na PSZOK.
f) wynagrodzenie będzie płatne za rzeczywiście odebrane odpady. W opisie SIWZ jest przedstawiona prognoza zbiórki odpadów. Płatność będzie następować wg. iloczynu(cena zaproponowana w ofercie za 1 Mg odpadów x ilość)
3.Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w rozdz. III ust.1 i 2 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu ( kierowcy i ładowacze) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców-wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w art. IX - wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się