Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej, polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej (tj. świadczenie usługi kompleksowej wg art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.) na potrzeby Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, tj. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Wskazane w załączniku nr 1 wartości są wartościami prognozowanymi i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zmiana ilości zakupu energii elektrycznej nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej, zgodnie z ofertą Wykonawcy, a za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej, polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, będącej przedmiotem zamówienia stosuje się prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Oznacza to możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w załączniku nr 1, jednakże w rozmiarze nie większym niż 15% punktów odbioru energii. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej ( dalej ppe ) oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe, wykazanych w załączniku nr 1. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 22
Kaczory 64-810
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Kaczory
ul. Dworcowa 22
Kaczory 64-810
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się