„Likwidacja dzikich wysypisk-rekultywacja gruntów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (tzw. nielegalnych wysypisk odpadów/ dzikich wysypisk) z terenów należących do Gminy Legnica, na zgłoszenie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmują wszelkie czynności związane z zebraniem odpadów zgromadzonych z terenu nieruchomości, czynności związane z uporządkowaniem terenu w tym w razie konieczności ręczne zebranie nagromadzonych odpadów komunalnych wraz wyrównaniem terenu jak również czynności polegające
na mechanicznym lub ręcznym załadunku odpadów na środki transportowe. W zależności od przyjętej technologii, ręczny, bądź mechaniczny załadunek odpadów na środki transportowe. Prace porządkowe,
w tym również sprzątanie powierzchniowe luźno rozrzuconych odpadów powinno odbywać się w obszarze wyznaczonego terenu, wg mapy załączonej do każdego zlecenia.
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 poz. 2010 t.j. z dnia 23.10.2019 ze zm.) Wykonawca zapewnia niezwłoczny wywóz odpadów zebranych z terenu nieruchomości do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę prowadzoną przez Marszałka województwa oraz ich zagospodarowanie. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienia z wagi (raport wagowy) wystawione przez administratora Instalacji oraz zestawienia wygenerowane z systemu BDO umożliwiające identyfikację pojazdu wraz z kodami odpadów i wagą oddawanych odpadów.
Odpady wymagające usunięcia z terenów nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zadania zostały sklasyfikowane do grupy „20” częściowo do grupy „17”
(nie zawierające odpadów niebezpiecznych), oraz do grupy „16” (zużyte opony, szkło, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, metale żelazne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Po zakończonych czynnościach porządkowych na terenie nieruchomości Wykonawca zamieści w miejscu usunięcia „dzikiego wysypiska” tabliczkę informacyjną
na metalowym słupku, o treści „Zakaz wyrzucania gruzu, śmieci oraz odpadów zielonych pod groźbą grzywny”.
Dane techniczne tabliczki informacyjnej:
Tablica jednostronna, wykonana z blachy aluminiowej o grubości 1 mm. Napis wykonany drukiem solventowym twardym o rozdzielczości 720 dpi. Tablica zabezpieczona folią ochronną anty-UV. Wymiary tablicy 500mm x 300mm. Tablice mają posiadać czerwone tło oraz napisy i obwódkę
w kolorze białym. Dla każdej tablicy zapinki w celu zamontowania do słupa. Tablicę należy zamontować na metalowym słupku na metalowe taśmy mocujące. W zakresie należy uwzględnić montaż tablic klamrami do słupa ok. Ø40mm, słup ocynkowany o wysokości 3m, montowany
do podłoża na czop betonowy 30cmx30cm. – 10 szt.
Szacowana ilość odpadów do zebrania i usunięcia w 2020 r. w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi ok. 300 ton.
Usługi należy wykonać z należytą starannością, zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w sposób nieuciążliwy dla środowiska, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii. Dodatkowo Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji fotograficznej, wykonanej „przed i po” usunięciu wysypiska w formie elektronicznej i papierowej.
1. Szczegółowe czynności oraz warunki do wykonania podczas realizacji usługi
Zakres usług wykonywany będzie każdorazowo po telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy, następnie udział we wspólnej wizji terenowej, w celu przekazania przez Zamawiającego terenu,
na którym zgromadzone są odpady wymagające usunięcia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie oględzin terenu, dokonanie wyboru odpowiedniej technologii usunięcia odpadów
oraz ustalenie zakresu rzeczowego prac oraz terminu ich wykonania.
1) wykonanie prac w szczególności:
a. oznakowanie bądź zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu, na którym prowadzone będą prace związane z usunięciem odpadów zgromadzonych na tym terenie;
b. zabezpieczenie drzew i innej roślinności przed ewentualnym ich uszkodzeniem;
c. usunięcie roślinności uniemożliwiającej bądź utrudniającej wykonanie prac, której wycięcie nie wymaga uzyskania decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz.55 j.t.), usunięcie i wywóz powstałej biomasy;
d. zbieranie odpadów z wyznaczonego terenu nieruchomości, zgromadzonych w hałdach
lub skupiskach jak i również odpadów luźno rozrzuconych, w zależności od przyjętej technologii odpadów; ręczny bądź mechaniczny załadunek odpadów na środki transportowe;
e. przeprowadzenie segregacji zebranych odpadów w celu wydzielenia odpadów nadających się
do odzysku lub wykorzystania;
f. plantowanie i wyrównanie terenu do poziomu przyległej nieruchomości, uporządkowanie terenu w miejscu i w obrębie prowadzonych prac;
g. po zakończonych czynnościach porządkowych na terenie nieruchomości zamieszczenie w miejscu usunięcia „dzikiego wysypiska” tabliczkę informacyjną na metalowym słupku o treści:
„Zakaz wyrzucania gruzu, śmieci i odpadów zielonych pod groźbą grzywny”;
h. transport odpadów do Instalacji Komunalnej, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia tras przejazdu;
i. postępowanie z odpadami, przewidzianymi do usunięcia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska określonymi w przepisach z zakresu gospodarowania odpadami oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego;
j. udokumentowanie przez Wykonawcę przekazania odpadów do Instalacji Komunalnej poprzez przekazanie zestawienia z wagi (raport wagowy) wystawionego przez administratora Instalacji oraz zestawienia wygenerowanego z systemu BDO umożliwiającego identyfikację pojazdu wraz
z kodami odpadów i wagą oddawanych odpadów. Realizacja wykonanych robót ma być potwierdzona przez przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wykonania usługi („przed” i „po”) w formie elektronicznej i papierowej;
k. utrzymanie na czas prowadzenia prac w należytym porządku i czystości nawierzchni dróg i terenu w rejonie prowadzonych prac, a po ich zakończeniu uprzątnięcie i pozbycie się błota i innych zanieczyszczeń, powstałych w wyniku prowadzonych przez wykonawcę robót, z nawierzchni dróg przyległych do terenu, na którym wykonywane były prace porządkowe.
2) sposób przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia:
a. zawiadomienia o ujawnieniu odpadów w miejscu nie przeznaczonym do ich składowania i magazynowania będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie
lub mailowo,
b. w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy wymagane jest natychmiastowe wykonanie prac porządkowych polegających na usunięciu odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, dopuszcza się zawiadomienie Wykonawcy na dzień przed wykonaniem zleconych prac.
3) obowiązki Wykonawcy:
a. przystąpienie (czas reakcji) do usunięcia odpadów w ciągu…… dni (max 5 dni),
b. wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia z należytą starannością, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii,
c. zapewnienie stałej gotowości do wykonania powierzonych prac, utrzymania sprzętu, urządzeń
i pojazdów w stałej sprawności i gotowości technicznej oraz zapewnienia w pełnym zakresie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykorzystania przy realizacji usługi,
d. zapewnienie na czas trwania niniejszego zamówienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych
do realizacji niniejszego zamówienia,
e. zapewnienie i wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym oraz sprawującej nadzór nad przebiegiem prac,
f. oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót oraz zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość występowania urządzeń infrastruktury technicznej,
g. zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt higienicznych i bezpiecznych warunków pracy pracownikom wykonującym prace objęte przedmiotem zamówienia,
h. wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia w sposób nie zagrażający dla życia, zdrowia i mienia osób przebywających w obrębie wykonywanych prac a nadto w sposób nie uciążliwy dla środowiska,
i. Wykonawca informować będzie o pracach koniecznych do wykonania, a nie ujętych w zakresie prac w ramach niniejszego zamówienia.
4) W niniejszym postępowaniu Wykonawca, z dniem podpisania umowy, przy każdorazowym przekazaniu terenu przez Zamawiającego i rozpoczęciu prac objętych przedmiotem zamówienia, staje się posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ. U. z 2020r. poz.797 j.t. ze zm. ), co oznacza iż ciążą na nim obowiązki wynikające z w/w ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego skalkulowania ceny. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych
do prawidłowego wykonania umowy. Usługi należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w sposób nieuciążliwy dla środowiska, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii.
2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 t.j.)
a) osoba wykonująca czynności prowadzenia samochodu ciężarowego, ciągnika
kierowca samochodu ciężarowego, ciągnika – co najmniej 2 osoby,
b) osoba wykonująca czynności obsługi ładowarko-koparki
operator ładowarko-koparki – co najmniej 1 osoba,
c) osoba wykonująca czynności określone w pkt III 2 ppkt 1) litery od a) do f) oraz j)
pracownik fizyczny- do realizacji prac w terenie- co najmniej 4 osoby.
Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

pl. Słowiański 8
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się