Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Markusy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Markusy, na których powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markusy, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy NR III/17/2020 z dnia 14.05.2020 r., która wchodzi w życie dnia 18.06.2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 03.06.2020 r. poz. 2375) z zastrzeżeniem, że od 02.01.2020 r. Punkt Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych znajduje się w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42, oraz ich dostarczanie odbywać się będzie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42.
3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.1 Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych lub odpadów pozostałych po segregacji „u źródła” (bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Markusy, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne):
kod odpadu: 200301, rodzaj odpadu: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym odpady pozostałe po segregowaniu przez mieszkańca;

3.2 odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych „u źródła” (bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Markusy, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne):

kod odpadu: 150101, 200101, rodzaj odpadu: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury;
kod odpadu: 150107, 200102, rodzaj odpadów: szkło, opakowania ze szkła;
kod odpadu: 150102 , 200139, 200140, 150104, 150105,150106, rodzaj odpadu: tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe.
kod odpadu: 200201 i 200108, rodzaj odpadu: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

5.4. Minimalna częstotliwość:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym odpady pozostające po segregowaniu – od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych,
b) tworzywa sztuczne, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,
c) szkło - raz w miesiącu,
d) papier i tektura – raz w miesiącu,
e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale z wyłączeniem opakowań z metali – 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem,
f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca i w okresie od 1 kwietnia do 30 września na telefoniczne zgłoszenie mieszkańców nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Markusy 82
Markusy 82-325
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Markusy
Markusy 82
Markusy 82-325
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się