Usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2:
- Odbiór odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* tj. części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem kodu 18 01 03) - 1 000 kg;
- Odbiór odpadów medycznych o kodzie 18 01 03* tj. inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt - 120 000 kg
- Chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne i inne:
kod 18 01 06* - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne,
kod 18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,
kod 18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
kod 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08,
kod 15 02 03 - tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - 600 kg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, orientacyjne ilości określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 będącym integralną częścią SIWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 5 miesięcy lub do czasu wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. Kat. CPC: 16.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Szopena 2
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się