odbiór, transport i utylizacji odpadów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych.
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych:
Wykaz rodzaju odpadów:
180102* (kod odpadu), 520 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),
180103* (kod odpadu), 48000 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),
180106* (kod odpadu), 290 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),
180109 (kod odpadu), 5 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),
180101 (kod odpadu), 20 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce);
180104 (kod odpadu), 7000 kg (Szacowana przez Zamawiającego ilość kilogramów na 24 m-ce),
Co daje razem: 55 835 kg.
2. Zamawiający wymaga aby odbiór odpadów wraz z ich ważeniem z miejsca magazynowania ich w siedzibie Zamawiającego odbywał się:
- minimum trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałek. środę i piątek.
- wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zamawiającemu sukcesywnie, odpowiedniej ilości żółtych, czerwonych i niebieskich worków foliowych 120 litrowych (gęstość folii – LDPE) na odbierane odpady zgodnie z z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 z późn. zm.). Worki czerwone z folii polietylenowej, nieprzezroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
3. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, od momentu odbioru przedmiotowego odpadu do zakończenia procesu jego unieszkodliwiania.
4. Zamawiający określa termin płatności za zrealizowaną usługę na poziomie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury. Zamawiający wymaga zapewnienia stałości cen netto przez cały okres trwania umowy.
5. Zamawiający może określić tylko średnią ilość czerwonych worków foliowych (kod 70 x 110 x 1) zużywanych dziennie – 45 szt., (szacując miesięczną ilość worków należy brać pod uwagę wszystkie dni w miesiącu), żółtych worków foliowych (kod 70 x 110 x 1) zużywanych miesięcznie – 15 szt. i niebieskich worków foliowych (kod 70 x 110 x 1) zużywanych miesięcznie – 80 szt.
6. Zamawiający dopuszcza aby ważenie odpadów medycznych odbywało się przy użyciu wagi, w którą wyposażony jest pojazd przeznaczony do transportu odpadów medycznych, ale jest również możliwość aby Wykonawca dostarczył wagę do siedziby Zamawiającego.
7. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.
8. Kod CPV 90524000-6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 22
Pińczów 28-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22
Pińczów 28-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się