Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę Cewice.
1.2. Do instalacji komunalnej dostarczane będą odpady
1) Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) - 1791 Mg
2) Opakowania z papieru i tektury (15 01 01) - 32Mg
3) Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) -375 Mg
4) Opakowania ze szkła (15 01 07) - 237 Mg
5) Zużyte opony osobowe (16 01 03) - 15Mg
6) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 35*, 20 01 36) - 12 Mg (kolejno 7+5)
7) Popiół z palenisk domowych 920 01 99) - 294 Mg
8) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08) - 190 Mg, w tym naturalne choinki, odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie) (20 02 01) - 263 Mg
9) Meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07) - 231 Mg
10) Odzież (20 01 10) - 2 Mg
11) Leki (20 01 32) - 1 Mg
12) Baterie i akumulatory (20 01 34) - 1 Mg

1.3. Szacunkowa ilość odpadów, która w ciągu 24 miesięcy zostanie dostarczona do Instalacji Komunalnej została szczegółowo określona w dokumentacji postępowania.
1.4. Odpady z terenu Gminy Cewice będą dostarczane w okresie od 1 lipca 2020 roku
do 30 czerwca 2022 roku.
1.5. Zamawiający mając na uwadze ekonomiczny i finansowy aspekt realizacji przedmiotu zamówienia wymaga, aby instalacja komunalna znajdowała się w możliwie jak najbliższej odległości od miejscowości Cewice, która jest centralną miejscowością Gminy Cewice.
1.6. Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania. Zgodnie z zapisem §12 ust 2 umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zagospodarowanie przekazanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) osobiście i wyłącznie w instalacji będącej własnością Wykonawcy.
1.7. Wymagania w stosunku do bazy magazynowej:
1) Wykonawca jest zobowiązany posiadać bazę magazynową na terenie, do którego posiada tytuł prawny
2) Teren bazy powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym
3) Na terenie bazy magazynowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia i zagospodarowania odpadów
4) Teren bazy magazynowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących terenu bazy, zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2019 r, poz. 125)

Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w każdym wyszczególnionym zakresie, polegającym na wykonywaniu określonych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Ważenie odpadów dostarczonych przez podmiot odbierający odpady zebrane z terenu Gminy Cewice,
b) Sortowanie odpadów komunalnych,
c) Kompostowanie odpadów komunalnych

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub równoważnej instytucji w przypadku Wykonawców zagranicznych, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń;
• inne dokumenty

Dokumenty powyższe powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności
7. Powyższe zapisy nie dotyczą przypadków prawem wyłączonych, np.: gdy wspólnicy spółki będą samodzielnie wykonywać wskazane czynności.

Informacje pozostałe
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby teren Instalacji Komunalnej zapewniał warunki odpowiednie do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się, które dowozić będą zebrane z terenu gminy odpady komunalne.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

W. Witosa 16
Cewice 84-312
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
W. Witosa 16
Cewice 84-312
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się