Kompleksowa usługa obejmująca odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01- Skratki, 19 08 02- Zawartość piaskownika, 19 08 05 – Ustabilizowane osady ściekowe, pochodzących z oczyszczalni ścieków będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych oraz odpadów z piaskownika i skratek z Miejskich Oczyszczalni Ścieków w Obornikach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 41, ul. Gen. S. Maczka oraz Oczyszczalni Ścieków w Kowalach, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• Transport odpadów pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zgodnie
z przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz w sposób niepowodujący zanieczyszczania tras przejazdu,
• Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów przez wykonawcę w instalacji posiadającej ważne pozwolenia oraz decyzje.
Przewidywana ilość poszczególnych rodzajów odpadów:
• osady ściekowe - około 800 Mg
• odpady z piaskownika - około 70 Mg
• skratki - około 20 Mg
Zamawiający zastrzega sobie, że ww. ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe, ostateczna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
2) Opis poszczególnych rodzajów odpadów
- Osady ściekowe – 190805 – ustabilizowane osady ściekowe
- Odpady z piaskownika – 190802 – zawartość piaskownika
- Skratki - 190801
3) Warunki odbioru:
• Odbiór osadu ściekowego, skratek oraz odpadów z piaskownika będzie następował
z Oczyszczalni Miejskiej w Obornikach Śląskich, ul. Grunwaldzka 41, z Oczyszczalni Miejskiej w Obornikach Śląskich, ul Gen. S. Maczka oraz z oczyszczalni
w Kowalach;
• Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojemników na zasadzie odbiór pełnego – podstawienie pustego;
• Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu ściekowego, skratek oraz odpadów z piaskownika w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru (czas reakcji na interwencję), który Wykonawca deklaruje na formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
• Odbiór oraz transport odpadów mają się odbywać poprzez kontenery otwarte dostarczane przez Wykonawcę. Kontener na osady ściekowe KO 18 o wymiarach max (dł. x szer. x wys.): 6500x2300x1200, skratki – KO 7 o wymiarach max (dł. x szer. x wys.): 3600x1860x1500, zawartość piaskownika KO 7 o wymiarach max (dł. x szer. x wys.): 3600x1860x1500, lub KO 18 o wymiarach max (dł. x szer. x wys.): 6500x2300x1200. Kontener przeznaczony do odbioru i transportu osadu powinien być zabezpieczony przez wydostaniem się osadu podczas załadunku kontenera na samochód.
• Za załadunek odpowiada Zamawiający;
• Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzających przyjęcie odpadów do instalacji służącej do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rejestracją w BDO. Karty przekazania odpadów dla każdego rodzaju odpadów będą wystawiane indywidualnie dla każdej oczyszczalni z osobna.
• Na wszelkich dokumentach związanych z transportem Wykonawca musi umieścić swój indywidulany numer rejestrowy określony w art. 54 ust. 1 ustawy o odpadach.
• Środki transportu odpadów muszą być oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – z późniejszymi zmianami.
• W myśl obowiązujących przepisów, odpowiedzialność za odpady przechodzi z Zamawiającego na Wykonawcę umowy z chwilą ich przekazania. Zamawiający jako wytwórca odpadu przekaże Wykonawcy, który ma zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami (art. 27 ust 2 i 3 ustawy o odpadach). Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postepowaniu z uwagi na fakt, że nie posiada którejkolwiek z wymaganych zezwoleń może on ubiegać się o udzielenie zamówienia występując wspólnie z innym Wykonawcą, który posiada zezwolenia w tym zakresie.
• Zamawiający nie dopuszcza sposobów odzysku osadów wyszczególnionych w art. 96 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992).
4) Przy realizacji zamówienia niezbędne jest zachowanie wymogów określonych przepisami:
a) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)
b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 257)
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277)
d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 779 z póź. zm.)
e) Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1403 z poźn. zm.)
f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1742).

W celu uniknięcia nieporozumień i niejasności Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej każdej oczyszczalni ścieków przed przystąpieniem do przetargu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grunwaldzka 41
Oborniki Śląskie 55-120
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich
ul. Grunwaldzka 41
Oborniki Śląskie 55-120
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się