Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków, w podziale na 5 części.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 5 części, a w szczególności:
1 wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.:
Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1,
Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2 i 3,
Część III – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2,
Część IV – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 4,
Część V – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 5.
Część II obejmuje adresy w zasobie POK 2 inne niż część III.
2 szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-V zawiera załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem Nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
3 mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego,
4 transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do oczyszczalni ścieków lub zlewni ścieków wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych,
5 wywóz odpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299);
- Uchwały Nr LVIII/1096/VII/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań, określenia górnych stawek opłat za ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. Nr LVI/1025/VII/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się