Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Bielsk Podlaski

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski gromadzonych w kontenerach lub pojemnikach zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028.) oraz UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163), oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski gromadzonych selektywnie w następujący sposób:
1.1 odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury gromadzone w kontenerach, pojemnikach lub workach zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028.) oraz UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
1.2 odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe gromadzone w kontenerach, pojemnikach lub workach zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028.) oraz UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
1.3 odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło białe i kolorowe gromadzone w kontenerach, pojemnikach lub workach zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028.) oraz UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
1.4 odbiór i zagospodarowanie bioodpadów gromadzonych w kontenerach lub pojemnikach zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028.) oraz UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz. 2163),
1.5 odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych gromadzonych w kontenerach, pojemnikach lub workach zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
1.6 odbiór i zagospodarowanie odpadów mineralnych typu: popiół, żużel powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski gromadzonych kontenerach, pojemnikach lub workach zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
1.7 odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (w tym opon małych o wielkości do 20”) powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski,
1.8 odbiór i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych (tzw. elektrośmieci) powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski,
1.9 odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z nieruchomości na terenie Gminy Bielsk Podlaski,
1.10 wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w kontenery, pojemniki oraz/lub worki na poszczególne rodzaje odpadów gromadzonych zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
1.11 wyposażenie dwóch szkół na terenie Gminy Bielsk Podlaski w pojemniki na zużyte baterie i akumulatorki,
2. Zasięg terytorialny i dane ilościowe dotyczące usługi: Przedmiotem zamówienia są objęte nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe (w tym cmentarze) oraz czasowo wykorzystywane (letniskowe) na których powstają odpady komunalne z terenu administracyjnego Gminy Bielsk Podlaski. Szczegółowy wykaz zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy, a wszelkie zmiany będą przekazywane sukcesywnie w trakcie trwania umowy.
2.1 Dane ilościowe:
2.1.1 powierzchnia obszaru administracyjnego Gminy Bielsk Podlaski ~430km2,
2.1.2 ilość miejscowości zgodnie z rejestrem TERYT – 61,
2.1.3 ilość gospodarstw domowych objętych zbiórką odpadów razem ~3041 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±15%) w tym: ilość gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych ~32 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%), ilość nieruchomości zamieszkałych poza zwartą zabudową (kolonie) z utrudnionym dojazdem drogami gruntowymi razem ~99 z czego w odległości od drogi utwardzonej do 100m ~18, w odległości od drogi utwardzonej 100-200m ~7, w odległości od drogi utwardzonej ponad 200m ~74 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%),
2.1.4 ilość nieruchomości wykorzystywanych czasowo (letniskowych) ~300 (przewidywana możliwość zmian ±30%), w tym ilość nieruchomości czasowo wykorzystywanych (letniskowych) poza zwartą zabudową ~50 (przewidywana możliwość zmian ±50%),
2.1.5 ilość nieruchomości niezamieszkałych (na których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz cmentarze szt.17) ~46 (przewidywana możliwość zmian ±20%),
2.1.6 ilość osób objętych zbiórką odpadów wg złożonych deklaracji ~5889 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%),
2.1.7 ilość powstających odpadów rocznie (wyliczenia własne na podstawie danych ze sprawozdania oraz szacunku) – ~1300Mg/a (zakładana możliwość zmian w zakresie ±10%),
2.1.8 ilość odpadów wielkogabarytowych rocznie – ~50Mg/a (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%),
2.1.9 ilość opon o wymiarach do 20” - ~2000szt/a (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%),
2.1.10 ilość odpadów elektrycznych rocznie – ~9Mg/a (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%),
2.1.11 ilość przeterminowanych leków rocznie – ~0,3Mg/a (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±30%),
2.1.12 ilość pojemników o pojemności min. 50 l na odpady segregowane (papier) ~2785szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±10%), zamiennie worków o pojemności 50 l ~35000szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±10%),
2.1.13 ilość pojemników o pojemności min. 50 l na odpady segregowane (szkło) ~2785szt. (przewidywana możliwość zmian ±10%), zamiennie worków o pojemności 50l ~35000szt. (przewidywana możliwość zmian ±10%),
2.1.14 ilość pojemników o pojemności min. 100 l na odpady segregowane (metal i plastik) ~2785 (przewidywana możliwość zmian ±10%), zamiennie worków o pojemności min. 50l ~70000szt. (przewidywana możliwość zmian ±10%),
2.1.15 ilość pojemników o pojemności min. 100 l na odpady zmieszane ~2662szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±10%),
2.1.16 ilość pojemników o pojemności min. 50 l na bioodpady ~121szt. (przewidywana możliwość zmian ±30%),
2.1.17 ilość pojemników (kontenerów) na bioodpady o pojemności 360-700 l ~5szt. (przewidywana możliwość zmian ±100%),
2.1.18 ilość pojemników o pojemności 200-240 l na odpady zmieszane ~175szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±30%),
2.1.19 ilość pojemników na popiół, żużel, piasek o pojemności min. 50l ~120szt. (przewidywana możliwość zmian ±50%), zamiennie worków o pojemności 50 l ~1440szt. (przewidywania ilość zmian ±30%),
2.1.20 ilość pojemników (kontenerów) o pojemności 360-700 l na odpady do selektywnej zbiórki (określenie na jakie odpady w trakcie trwania umowy) ~35szt. (przewidywana możliwość zmian ±50%),
2.1.21 ilość pojemników o pojemności 360-700 l na odpady zmieszane ~10 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±100%),
2.1.22 ilość kontenerów ~1100-7000 l na odpady segregowane i zmieszane ~59szt. (możliwość zmian w zakresie pojemności w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie świadczenia usługi),
2.1.23 ilość worków o pojemności min. 100 l na odpady zielone ~1300 szt. (przewidywana możliwość zmian ±20%),
2.1.24 ilość pojemników na zużyte baterie i akumulatorki – 2szt.,
3. Wymogi świadczenia usługi:
3.1 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych 1 raz w miesiącu,
3.2 odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (z wyjątkiem bioodpadów, odpadów zielonych, popiołu i żużlu, wielkogabarytowych, elektrośmieci, baterii i akumulatorków, leków ) 1 raz w miesiącu,
3.3 odbiór bioodpadów 2 razy w miesiącu,
3.4 odbiór popiołu, żużlu i piachu z zamiatania utwardzonych części nieruchomości 1 raz w miesiącu,
3.5 odbiór odpadów zielonych 2 razy w miesiącu w sezonie wegetacyjnym,
3.6 odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na zamieszkałych nieruchomościach nie rzadziej niż 1 raz w roku, odbiór opon o wymiarach do 20”, pochodzących z samochodów osobowych, raz w roku maksymalnie 4 szt. z jednej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych,
3.7 odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych (tzw. elektrośmieci) co najmniej 1 raz w roku, z tym że odbiór odpadów nie może rozpocząć się wcześniej niż od godz. 9.00 dnia odbioru,
3.8 odbiór zebranych baterii i akumulatorków zgromadzonych w ustawionych pojemnikach w szkołach na zgłoszenie,
3.9 odbiór przeterminowanych leków z nieruchomości 1 raz w roku;

4. Wymogi techniczne dotyczące pojemników, kontenerów i worków:
4.1 pojemniki i kontenery na odpady komunalne gromadzone selektywnie:
4.1.1 pojemność 100-120 l, 200-240 l, 300-700 l, ~1000-7000 l,
4.1.2 materiał z jakiego wykonany pojemnik dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę,
4.1.3 kolor i napis w zależności od rodzaju odpadów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028.) oraz UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
4.2 worki na odpady komunalne gromadzone selektywnie:
4.2.1 pojemność 50 l, 100 l,
4.2.2 materiał z jakiego wykonany worek zgodny z UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
4.2.3 kolor i napis w zależności od rodzaju odpadów zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
4.3 Pojemniki i kontenery na odpady niesegregowane (zmieszane):
4.3.1 pojemność 100-120 l, 200-240 l, 300-700 l, ~1000-7000 l,
4.3.2 materiał z jakiego wykonany pojemnik dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę,
4.3.3 kolor i napis zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028.) oraz UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz.2163),
4.4 Pojemniki na zużyte baterie i akumulatorki:
4.4.1 pojemność, materiał, kolor, oznaczenie dowolne,
4.4.2 pojemniki i worki muszą być wykonane z materiału i w sposób uniemożliwiający wydostawaniu się zawartości na zewnątrz,
4.5 Inne wymogi w zakresie wykonania i spełniania kryteriów świadczenia usługi:
4.5.1 Wykonawca musi posiadać stosowne wpisy do rejestrów i zezwolenia na odbieranie, transport i zagospodarowanie rodzajów odpadów objętych zamówieniem,
4.5.2 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem usługi, a w szczególności: posiadania kart przekazania odpadów odebranych z terenu Gminy Bielsk Podlaski do instalacji oraz podmiotów, którym przekazuje odpady oraz miesięcznych zestawień ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu Gminy Bielsk Podlaski z wyszczególnieniem kodów i ich masą i dostarczania tych dokumentów w celu weryfikacji usługi wraz z wystawioną fakturą za dany okres świadczenia usługi; kart drogowych środków transportu, którymi są transportowane odpady odebrane z terenu Gminy Bielsk Podlaski w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli jakości wykonywanej usługi przez Zamawiającego; w przypadku wykonywania zamówienia przez podwykonawców dokumentację tą w postaci potwierdzonych za zgodność kopii musi posiadać Wykonawca,
4.5.3 Wykonawca do wykonania zamówienia może zatrudniać Podwykonawców, zatrudniony Podwykonawca musi posiadać stosowne wpisy do rejestrów i zezwolenia na odbieranie, transport i zagospodarowanie rodzajów odpadów objętych zakresem świadczonych przez niego usług,
4.5.4 Wykonawca w ofercie przetargowej ma obowiązek wskazać instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których będzie przekazywać odebrane z terenu Gminy Bielsk Podlaski odpady; w przypadku odpadów: wielkogabarytowych, bioodpadów, elektrycznych oraz przeterminowanych leków Wykonawca w ofercie przetargowej może wskazać podmiot zbierający tego rodzaju odpady,
4.5.5 Wykonawca ma obowiązek powiadamiania mieszkańców o terminach odbierania odpadów tzn. właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi każdej nieruchomości objętej świadczeniem usługi dostarczyć harmonogram odbioru,
4.5.6 Wykonawca musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
4.5.7 Wykonawca lub Podwykonawca poza sprzętem do świadczenia usługi wskazanym w w/w rozporządzeniu musi posiadać sprzęt lub środki transportu umożliwiające poruszanie się po drogach nieutwardzonych w celu terminowego odbioru odpadów z nieruchomości położonych poza zwartą zabudową w okresie całorocznym,
4.5.8 Wykonawca w terminie do 10 lipca 2020r. obowiązany jest dostarczyć pojemniki, kontenery i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów do nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego,
4.5.9 Zamawiający dopuszcza stosowanie pojemników lub zamiennie worków na odpady zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski, stosowanie pojemników lub worków nie musi być ujednolicone na całym terenie świadczenia usług, dopuszcza się system mieszany pojemniki/worki w zależności od organizacji odbioru ustalonej przez Wykonawcę oraz potrzeb właścicieli nieruchomości, w przypadku stosowania worków Wykonawca musi dostarczyć ich na początku świadczenia usługi „na start” minimalną ilość w zależności od wskazanej ilości przez Zamawiającego, w dalszym okresie świadczenia usługi worki należy dostarczać w zależności od wskazanych potrzeb przez właścicieli nieruchomości;
5. Informacja dla Wykonawcy: Wykonawca przed wypełnieniem oferty powinien szczegółowo zapoznać się z UCHWAŁĄ NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019r. poz. 2163).
6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób fizycznych tj. kierowców wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) transport odpadów komunalnych z terenu gminy,
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.
10. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 8 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę nie będzie mogła wykonywać czynności wskazanych w pkt 6 SIWZ.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
12. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się