Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice, na których zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością określoną w uchwale Rady Gminy Zębowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów ich odbiór i zagospodarowanie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice,
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z budynku Urzędu Gminy w Zębowicach i budynków jednostek organizacyjnych Gminy Zębowice z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice i w zakresie przedmiotowym określonym w SIWZ.
Rodzaje odpadów podlegające odbieraniu i zagospodarowaniu :
1) zmieszane odpady komunalne, stanowiące pozostałość po selektywnym zbieraniu odpadów na nieruchomości,
2) selektywnie zbierane odpady komunalne - papier, frakcję tą stanowią odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
3) selektywnie zbierane odpady komunalne - tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, frakcję tą stanowią odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) selektywnie zbierane odpady komunalne – szkło, frakcję tą stanowią odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży;
6) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady niebezpieczne, w rozumieniu ustawy o odpadach, pochodzących z gospodarstw domowych;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
8) odpady uliczne, frakcję tą stanowią odpady z koszy ulicznych i pojemników o pojemności 1100 l z odpadami z czyszczenia ulic i placów. Kosze uliczne oraz pojemniki 1100 l należy opróżniać jeden raz na cztery tygodnie.
W trakcie realizacji usług może zaistnieć konieczność wprowadzenia odbioru dodatkowego rodzaju odpadów - bioodpadów, zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice w ilości około 10 Mg/rok. Zmiana taka nie będzie prowadzić do zmiany zawartej umowy. Wykonawca w takiej sytuacji odbierze, dostarczy do miejsca przetwarzania i zagospodaruje bioodpady. Harmonogram odbioru bioodpadów będzie taki, jak dla odpadów komunalnych zmieszanych.
Każdy z właścicieli nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki tzn. kubły lub/i worki do zbierania odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Murka 2
Zębowice 46-048
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Zębowice
ul. Murka 2
Zębowice 46-048
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się