Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka oraz zarządzanie nieruchomością - targowiskiem Mój rynek i Targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka oraz zarządzanie nieruchomością - targowiskiem „Mój Rynek” i Targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie 01.07.2020 r.- 30.06.2021 r.” zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi załączniki nr 7 i 7A do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakres 1: Budynki 100% komunalne
Budynki mieszkalne i użytkowe (wraz z lokalami) oraz tereny posesji z istniejącą zabudową gospodarczą (składy, garaże), infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni i małej architektury.

Zakres 2. Komunalne lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Komunalne lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych wraz z przynależnymi piwnicami oraz tereny posesji z istniejącą zabudową gospodarczą (składy, garaże), infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni i małej architektury.
Zakres ten nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zakres 3. Komunalne składy i garaże.

Zakres 4. Budynek Urzędu Miejskiego w Giżycku (al. 1 Maja 14) oraz budynek gospodarczy i budynek garażowy.
- budynek Urzędu Miejskiego – powierzchnia użytkowa 2355,37m2
- budynek gospodarczy – powierzchnia użytkowa 143,00m2
- budynek garażowy (5 garaży) – powierzchnia użytkowa 79,00m2
Łączna powierzchnia zakresu 4 – 2577,37m2

Zakres 5. Budynek byłego kina Fala (Plac Grunwaldzki 2) – nieruchomość obecnie nie użytkowana – powierzchnia użytkowa obiektu 1159,00 m2 .

Zakres 6. Nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję Targowiska miejskiego i nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję targowiska „Mój Rynek”:
- nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję targowiska miejskiego, wydzielona z działek o nr geod. 540/2, 1414 oraz 555/5 o pow. 6210 m2, szczegółowo określona w poniższym szkicu.
- nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję targowiska „Mój Rynek”, wydzielona z działki o nr geod. 540/2, o pow. 3139m2, szczegółowo określona w poniższym szkicu.

Dodatkowa informacja o przedmiocie zamówienia na dzień 14.05.2020 r.:
- łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali Gminy Miejskiej Giżycko: 33 979,40m2 (568 mieszkań i 90 lokali użytkowych – łącznie z pomieszczeniami gospodarczymi) w tym:
15 508,15m2 – w budynkach komunalnych (240 mieszkań, 66 lokali użytkowych)
18 471,25m2 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (308 mieszkań 24 lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych i 20 mieszkań w budynkach spółdzielni mieszkaniowych)
- powierzchnia garaży: 1440,04m2 (91 garaży)
- powierzchnia składów: 3108,03m2 (329 składów)
- powierzchnia Urzędu Miejskiego wraz z budynkami gospodarczo – garażowymi – 2577,37m2
- powierzchnia budynku byłego kina Fala – 1159,00m2
- powierzchnia przydomowych ogródków – 3 544,50m2 -22 umowy na ogródki
- powierzchnia posesji przynależnych do zabudowanych nieruchomości: około 129 158m2.

Ogólna powierzchnia użytkowa zasobów komunalnych, powierzchnia zabudowy gospodarczej, posesji może w okresie trwania umowy ulec zmniejszeniu wskutek np. zbycia mienia miejskiego, rozbiórki, wykonanej inwentaryzacji itp., wówczas wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone według obowiązującej jednostkowej stawki. Analogicznie w przypadku zwiększenia powierzchni wskutek np. wykonanej inwentaryzacji, zmiany sposobu przeznaczenia lub wykorzystania nieruchomości, nabycia nieruchomości, budowy wynagrodzenie zostanie stosownie powiększone według obowiązującej jednostkowej stawki.

Informacja:
W 2019 roku powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o 1 397,43m2 w tym:
- 1146,75m2 (24 lokale mieszkalne) – sprzedaż,
- 72,36m2 (1 lokal użytkowy) - sprzedaż
- 16,32 – (1 garaż) – sprzedaż
- 162,00 – (budynek magazynowy) - rozbiórka

W 2020 roku do dnia 14 maja powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o 311,57m2 w tym:
- 311,57m2 (6 lokali mieszkalnych) – sprzedaż,

3. Do obowiązków Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności mieszczących się w pojęciu zarządzania w tym w szczególności:
a) Zawieranie umów z dostawcami mediów do nieruchomości.
b) Zawiadamianie Zamawiającego o zwolnionych lokalach mieszkalnych (sprawowanie dozoru pustostanów), plombowanie, przechowywanie kluczy, udostępnianie lokali do obejrzenia osobom kierowanym do zawarcia umowy najmu lub innym osobom wskazanych przez Zamawiającego.
c) Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali lub innych nieruchomości.
d) Naliczanie wysokości czynszów, odszkodowań, opłat za bezumowne korzystanie i innych opłat za użytkowanie nieruchomości w oparciu o dyspozycje Zamawiającego oraz o umowy z dostawcami mediów i usług.
e) Pobieranie czynszu, odszkodowania i opłat eksploatacyjnych związanych z zarządzanymi nieruchomościami.
f) Powiadamianie, z zachowaniem obowiązujących terminów, najemców i innych użytkowników lokali o zmianach stawek czynszu i innych opłat.
g) Wystawianie i dostarczanie faktur i innych dokumentów księgowych użytkownikom zasobów komunalnych.
h) Potwierdzanie wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych w zakresie danych niezbędnych do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.
i) Weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów rozliczeniowych za usługi (w tym prace remontowe) wykonane przez osoby trzecie w zarządzanych nieruchomościach, których wykonanie obciąża Zamawiającego.
j) Dokonywanie przeglądów budynków i mieszkań, ocena stanu technicznego, w tym sporządzanie protokołów koniecznych robót, dokonywanie fotograficzne stanu technicznego i faktycznego lokali wraz z opisem ustalanie na tej podstawie w porozumieniu z Zamawiającym planów i harmonogramów robót remontowych wraz z wstępnymi kalkulacjami kosztów, odrębnie dla remontów głównych, bieżących i konserwacji.
k) Zawieranie i wypowiadanie – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – umów najmu składów, pomieszczeń gospodarczych, przydomowych ogródków.
l) Przygotowanie i wydawanie książeczek czynszowych.
m) Dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach na koniec każdego parzystego miesiąca (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień itd.).
n) Udzielanie Zamawiającemu na każde jego życzenie wyczerpujących informacji pisemnych i ustnych w sprawach dotyczących zarządu, opracowywanie pisemnych zestawień i analiz wynikających z czynności zarządczych lub służących jego wykonywaniu,
o) Wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia.
p) Prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134).
q) Wykonywanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych.
r) Uzupełnianie książek obiektu budowlanego
s) Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej nieruchomości w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.
t) Wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania budynkami, związanych z realizacją niniejszego zamówienia i mieszczących się w granicach zwykłego zarządu.
u) Pod pojęciem zarządzania zasobem komunalnym uważa się podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości wraz z otoczeniem, właściwej jej eksploatacji i obsługi technicznej.
v) Bieżące administrowanie nieruchomością jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz.65, z późn. zm.), odrębnych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego, z uwzględnieniem obowiązku uzyskania odrębnych pełnomocnictw do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd powierzonym zasobem komunalnym.
w) sprawowanie funkcji zarządcy Targowiska miejskiego oraz Targowiska „Mój Rynek” , z wyłączeniem prawa do pobierania opłat, o której mowa we właściwych uchwałach Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska miejskiego i w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek”
x) egzekwowanie w odniesieniu do podmiotów korzystających z targowiska obowiązków wynikających z regulaminu Targowiska miejskiego i targowiska „Mój Rynek” przyjętych właściwymi uchwałami Rady Miejskiej w Giżycku,
y) Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy został określony w projektach umów w sprawie zamówienia publicznego załączniki nr 7, 7A, do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenie biura na terenie Gminy Miejskiej Giżycko (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego, punktu obsługi interesantów itp.), w ramach którego należy zapewnić bezpośrednią obsługę interesantów, kontakt telefoniczny, faksowy, jak również e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest dla celów realizacji niniejszego zamówienia posiadać co najmniej jedną linię telefoniczną, faks czynny całą dobę, łącze internetowe oraz co najmniej jeden numer telefonu czynny całą dobę w sytuacji alarmowej.
6. Biuro zarządcy, o którym mowa w ust.. 4, w którym prowadzona będzie obsługa interesantów (użytkowników komunalnych nieruchomości) funkcjonować powinno we wszystkie dni powszednie, nie krócej niż w godzinach 700- 1500, a także powinno posiadać toaletę (wraz z umywalką z dostępem do bieżącej wody ciepłej i zimnej) z której nieodpłatnie będą mogli korzystać interesanci.
7. Nazwy kodów dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 70.33.00.00-3– usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – o ile są już znani.
9. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac takich jak: bezpośrednia obsługa interesantów w biurze na terenie Gminy Giżycko, wydawanie lokali najemcom i ich odbiór na zasadzie sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, przyjmowanie zgłoszeń o awariach, oraz o uszkodzeniach i innych mankamentach techniczno – użytkowych wymagających naprawy, przyjmowanie korespondencji, potwierdzanie wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych, uczestnictwo w przeprowadzanych czynnościach egzekucyjnych w sprawach o eksmisję z lokali oraz innych czynności wymienionych we wzorze umowy wraz z załącznikami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1040 ze zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. 1 Maja 14
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się