Dostawa z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1- Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia, Zadanie 2- Dostawa środków ochrony indywidualnej, Zadanie 3- Dostawa ubrań kucharskich

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 – Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia,
Zadanie nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej,
Zadanie nr 3 – Dostawa ubrań kucharskich.
1. Oferowana odzież robocza, ochronna, środki ochrony indywidualnej powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, oraz pochodzić z bieżącej produkcji.
2. Każdy przedmiot zamówienia winien być zapakowany i opisany tj. co znajduje się w danym opakowaniu i rozmiar.
3. Ubrania ochronne i sprzęt ochrony osobistej musi posiadać oznakowanie CE.
4. Karty proponowanych przedmiotów, deklaracje zgodności z WE oraz świadectwa jakości, wszystkie w języku polskim wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Niedostarczenie dokumentacji w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych.
5. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji ilości gwarantowanej dane rozmiarowe przedmiotów.
6. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia gwarantowanego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji.
7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
8. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia gwarantowanego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
10. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego
o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem.
11. Zamawiający po uruchomieniu prawa opcji przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy dane rozmiarowe przedmiotów.
12. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na w/w przedmiot zamówienia od dnia dostawy.
13. Miejsce dostawy:
Zadanie 1: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651
Zadanie 2: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651
Zadanie 3: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, tel. 261 398 762
14. Termin wykonania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r., w tym ilość gwarantowana zostanie wykonana w terminie do … dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ilość opcjonalna zostanie wykonana w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji
o uruchomieniu prawa opcji.
15. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być jednorazowa.
16. Przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze od poniedziałku-czwartku w godz. 8.00 – 13.00 w piątek w godz. 8.00 – 12.00.
17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
18. Informacja na temat rozwiązań równoważnych:
1) W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
2) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów jakościowych i funkcjonalnych oferowanego przedmiotu zamówienia.
3) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, postaci, nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi.
4) Pod pojęciem „parametry" rozumie się np. funkcjonalność, jakość, skuteczność, przeznaczenie, strukturę, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.
5) W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż
określone w SIWZ.
6) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W takim przypadku
Wykonawca musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie
proponowanego produktu równoważnego). Dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego rozwiązania oraz wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane.
7) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych środków lub produktów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto środki lub
produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna".
9) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy
Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 00:00


» Lokalizacja

ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież

» Dane nabywcy

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się