Termomodernizacja budynku przy ul. Konstantego Damrota 10B - opracowanie dokumentacji projektowej (2)

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Termomodernizacja budynku przy ul. Konstantego Damrota 10B - opracowanie dokumentacji projektowej(2).


W zakres wchodzi:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót,
b) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz innych wymaganych przepisami decyzji i pozwoleń oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych decyzji.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR do 6 SIWZ), wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ) oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Miejsce, w którym opisano wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych lub pracowników UM
Zakres prac projektowych objętych niniejszym zamówieniem poprawi warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku zlokalizowanego na wskazanych działkach poprzez umożliwienie dostępu do w/w budynków, w postaci zaprojektowania: pochylni, chodnika bądź windy (pkt 1.2 Opisu przedmiotu zamówienia).
Jednostka Projektowania sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie aa.

Wymagany termin rękojmi: Jednostka Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) wzoru umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się